Základné informácie

Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) 

Múzeá zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky sú, podľa § 10 čl. 5 zákona 206/2009 Z. z. v platnom znení, povinné poskytovať Slovenskému národnému múzeu údaje o odbornej evidencii zbierkových predmetov v elektronickej podobe do centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov. 

Nástrojom na vytváranie tejto evidencie je informačný systém ESEZ 4G, ktorého správu, vrátane používateľských kont a prácu s múzejníkmi, školenia a konzultácie zabezpečuje Muzeologický kabinet. 

Systém ESEZ 4G sa v súčasnosti v múzeách používa na správu zbierkových predmetov, ale aj predmetov kultúrnej hodnoty. Zároveň je jediným zdrojom záznamov pre portál Slovakiana SK, t. j. jeho prostredníctvom sa konvertujú aj záznamy múzeí zapísaných v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, ktoré používajú na správu zbierok iné e-systémy. 

Stará databáza 

Aktuálna databáza (súčasť portálu Slovakiana.sk)

Kontakty

Slovenské národné múzeum
Muzeologický kabinet
Vajanského nábrežie 2 P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: cemuz@snm.sk; kabinet@snm.sk
telefón: +421 2 20 469 266, +421 2 20 469 147
VOIP: 269 266, 269 147