Informácie pre autorov príspevkov

Dôležité termíny 

Predloženie abstraktov – 28. september 2011
Oznámenie o prijatí abstraktu – 7. október 2011
Predloženie plných textov – 03. november 2011 (pri registrácii na konferencii) 

Požiadavky na abstrakt príspevku

Autorov príspevkov prosíme o zaslanie abstraktu podľa pokynov v termíne do 28. 9. 2011 na adresu kabinet@snm.sk 

  • Formát: A4
  • Program: MS Word
  • Typ písma: Times New Roman
  • Veľkosť písma: 12
  • Riadkovanie: jednoduché
  • Štruktúra:

Názov
Autor(i)

Štrukturovaný abstrakt (5 – 20 riadkov) – (1) Význam (význam a potreby riešenia a rozvoja). (2) Formulácia problému. (3) Výsledky (výsledky rešerše štúdie, výskumu, praxe). (4) Závery a odporúčania pre ďalší rozvoj. 

Krátka biografia autora(ov) (3 – 10 riadkov)

Kontakt na autora(ov)

Vzor 1 (DOC, 33,8 kB)

Vzor 2 (DOC, 30,2 kB)