Programový výbor

Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof., Ing., DrSc.
Slovenská technická univerzita

Čeppan Michal, prof. Ing., CSc.
Slovenská technická univerzita

Homoľová Alexandra, PhDr.
Slovenská národná galéria

Katuščák Dušan, prof. PhDr., PhD.
Slovenská národná knižnica

Katuščák Svetozár, prof. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita

Podušelová Gabriela, PhDr.
Slovenského národné múzeum

Ruttkay Matej, PhDr., CSc.
Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav

Šima Jozef, prof. Ing., DrSc.
Slovenská technická univerzita

Urlandová Andrea, doc. Ing. arch., PhD.
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok STU

Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita