Publikácie na stiahnutie

SNM – Hudobné múzeum od svojho vzniku vydalo celý rad hudobných titulov, ktorými sprístupňuje odbornej i širokej kultúrnej verejnosti hudobné pramene zo svojho bohatého zbierkového fondu a zároveň prezentuje výsledky výskumu hudobnej kultúry na Slovensku v historických medzinárodných súvislostiach. Významným obohatením edičnej činnosti SNM – Hudobného múzea bolo založenie edície Musaeum Musicum, ktorej cieľom je systematicky sprístupňovať pramene slovenskej hudby verejnosti. Tvoria ju súpisy významných hudobných zbierok, spracovania jednotlivých prameňov, ktoré majú pre poznanie hudobnej minulosti Slovenska zásadný význam, ako aj katalógy výstav SNM – Hudobného múzea. V ostatných rokoch sa edičná činnosť obmedzila na vydávanie katalógov k väčším výstavným projektom: „Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov“ (2006) a „Eugen Suchoň“ (2008). V spolupráci s SSV vydalo múzeum v roku 2009 zborník príspevkov z konferencie k 70. výročiu vydania Jednotného katolíckeho spevníka. 

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 15. – 16.novembra 2022 v Smoleniciach konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín VIII"  - Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo.

Ponúkame Vám:

    • elektronickú verziu zborníka z tejto konferencie (PDF, 25,8 MB)
    • prílohu k príspevku K. Maýrovej (PDF, 554,6 kB)

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 10. – 11. júna 2021 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín VII". 
Ponúkame Vám:
Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 27. – 28. júna 2019 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín VI".

Ponúkame Vám:
elektronickú verziu zborníka z tejto konferencie (PDF, 17,3 MB)

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 28. – 29. novembra 2018 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín V"

Ponúkame Vám:

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2017 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín IV"

Ponúkame Vám:

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 9.-10. novembra 2016 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín III"

Ponúkame Vám:

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 19.-20. novembra 2015 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín II" 

Ponúkame Vám:

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 12.-13. novembra 2014 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín"

Ponúkame Vám:

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 17.-18. októbra 2013 v Dolnej Krupej konferenciu, venovanú téme: "Prínos svetových osobností v kontexte historických parkov a tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej"

Ponúkame Vám:

Hudobné múzeum usporiadalo v dňoch 23.-24. októbra 2012 v Bratislave konferenciu, venovanú téme "Hudobné inštitúcie na Slovensku" 

Ponúkame Vám

Hudobné múzeum pripravilo pri príležitosti 20. výročia svojej samostatnej existencie v dňoch 23.-24. novembra 2011 konferenciu Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. 

Ponúkame Vám elektronickú verziu zborníka z tejto konferencie: 

Prehľad starších titulov (hudobniny a knižné tituly) v poradí podľa roku vydania titulov. Niektoré ponúkame na predaj:
 • Tagungsbericht des II. internationalen musikologischen Symposiums - Feiern zum 200. Jahrestag der Geburt Ludwig v. Beethovens in der ČSSR
Zborník referátov z II. medzinárodného muzikologického sympózia, konaného v rámci osláv 200. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena.
Obsahuje 19 referátov popredných odborníkov v danej oblasti, ktoré odzneli počas sympózia. Text zborníka je v nemčine.
Bratislava 1970, 223 s., vypredané 
 • Pramene slovenskej hudby

Kolektív autorov predstavuje (na základe významných hudobných prameňov) v tejto publikácii vývin hudby na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. S bohatou obrazovou dokumentáciou a menným registrom je vhodným študijným materiálom pre základné a umelecké školy.
Bratislava 1977, 155 s., čiernobiele a farebné ilustrácie, cena 0,88 € 

 • Sources of slovak music

Anglická verzia predchádzajúceho titulu.
Bratislava 1977, 155 s., čiernobiele a farebné ilustrácie, cena 0,88 € 

 • Osobnosti európskej hudby 

Kolektív autorov približuje na pozadí portrétov osobností európskeho formátu (ktorých životné i tvorivé osudy sú späté so Slovenskom) hudobnú minulosť Slovenska v nadväznosti na európske dianie. Text publikácie je v slovenskom a v nemeckom jazyku.
Bratislava 1981, 167 s., čiernobiele ilustrácie, cena 0,76 € 

 • Zborník referátov zo seminára venovaného problematike dokumentácie súčasného hudobného života. Zostavil V. Čížik.

Obsahuje referáty J. Potúčka, V. Čížika, Z. Marczellovej a E. Čunderlíkovej, M. Bárdiovej, T. Sedlického, F. Matúša, K. Boženeka.
Publikácia vznikla pre potreby múzeí a dokumentačných stredísk na Slovensku.
Bratislava 1986, 73., vypredané 

 • Tvorcovia hudobnej Bratislavy (v slovenskej i v nemeckej verzii)

Kolektív autorov chce (prostredníctvom portrétov niekoľkých hudobne významných osobností) priblížiť širokej verejnosti bohatú hudobnú minulosť nášho mesta. Bratislava 1992, 42 s., čiernobiele ilustrácie, cena 0,5 €

Schöpfer der Musikstadt Bratislava
Nemecká mutácia predchádzajúceho titulu.
Bratislava 1992, 42 s., čiernobiele ilustrácie, cena 0,83 €

 • Cantica Sacra

Zborová tvorba zo Slovenska - Chormusik aus der Slowakei. Notová edícia obsahuje výber zo sakrálnej zborovej tvorby 17.-20. storočia:
miešané zbory (J. Tranovský, M. Fabri, H. Klein, J. Batka, K. Mayrberger, M. Schneider-Trnavský), mužské zbory (J. L. Bella), ženské zbory (J. Kumlik).
Publikácia je určená praktickým potrebám spevokolov rôznej interpretačnej úrovne. Úvodný text je v slovenčine a v nemčine.
Musaeum Musicum, Bratislava 1993, 68 s. Editori: Jana Kalinayová, Iveta Sestrienková, Alexandra Tauberová, vypredané

 • Laudate Dominum

Zborník žalmov 17. a 18. storočia zo Slovenska. Obsahuje viachlasné vokálno-inštrumentálne spracovanie žalmových textov pre rôzne obsadenie.
Úvodný text je v slovenčine a v nemčine.
Zborník obsahuje:
S. Capricornus: Dixit Dominus (C1,2, A, T1,2, B1,2, vl 1, vl 2, org.)
J. Kusser: Laudate Dominum (C, A, T, B, org.)
A. Schlister: Miserere, mei Deus (S, A, T, B, vl 1, vl 2, org.)
F. X. Tost: Memento Domine (S, A, T, B, vl 1, vl 2, clno 1, clno 2, timp, org.).
Musaeum Musicum, Bratislava 1993, Partitúra a party, 150 s. a 40 s. Editori: Ladislav Kačic, Jana Kalinayová, Iveta Sestrienková, vypredané 

 • Prelúdiá a fúgy

Organový zborník M. Márie Stanislavy von Seidlovej. Zborník prelúdií a fúg, ktorý na sklonku 18. storočia zostavila a na ktorom sa z väčšej časti autorsky podieľala regenschori bratislavského kláštora uršulínok M. Mária Stanislava von Seidl, je vhodný k liturgickým, koncertným a študijným účelom pre všetky stupne hudobného školstva. Úvodná štúdia je v slovenčine a v nemčine.
Musaeum Musicum, Bratislava 1994, 80 s. Editor a autor úvodnej štúdie: Iveta Sestrienková, cena 1,33 €

 • Krútňava vo svete

Autorom publikácie je Danica Štilichová. Obrazová publikácia približuje tvorivý zápas o vznik opery Eugena Suchoňa Krútňava, jej bratislavskú premiéru v roku 1949 a dokumentuje slovom i obrazom zahraničnú cestu tejto opery na 23 zahraničných javiskách sveta v rozpätí tridsiatich rokov. Text publikácie je v slovenskom a v nemeckom jazyku.
Musaeum Musicum, Bratislava 1994, 88 s., čiernobiele ilustrácie, cena 1,19 €

 • Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí

Autormi publikácie sú Jana Kalinayová a kolektív autorov. Monografia zverejňuje originálne znenie 18 hudobných inventárov, ktoré sú dôležitým dokumentom hudobnej minulosti Slovenska. Súčasťou publikácie je odborná štúdia Jany Kalinayovej, ktorá analyzuje dobový repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí. V publikácii sa nachádzajú aj odborné registre a obrazová príloha.
Musaeum Musicum, Bratislava 1994, 242 s., vypredané

 • Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert

Nemecká mutácia titulu Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. a 17. storočí.
Bratislava 1995, 256 s., vypredané

 • Árie 18. storočia zo Slovenska

Praktická notová edícia je prierezom vrcholnobarokovou a klasicistickou áriou z tvorby domácich autorov 18. storočia z územia Slovenska.
Úvodný text je v slovenčine a nemčine.
Edícia obsahuje:
F. X. Budínsky: Non me tyranni paene (S, T, vl 1, vl 2, vla, org.)
P. P. Peťko: Jesu decus angelicum (S, vl 1, vl 2, org.)
N. Schreier: Lauda Sion (S, A, vl-solo, vla 1, vla 2, basso)
J. M. Sperger: Von Himmels Freud (S, vl 1, vl 2, org.)
J. A. Zimmermann: O dulce cor Jesu (S, A, T, B, cl-solo, vl 1, vl 2, vla, clno 1, clno 2, timp, org.). 
Musaeum Musicum, Bratislava 1995, 120 s., vypredané  

 • Dedičstvo hudobných nástrojov

Autorom titulu je Ivan Mačák. Katalóg k rovnomennej výstave Hudobného múzea Slovenského národného múzea je sprievodcom po bohatom inštrumentári slovenskej ľudovej hudby v jeho historických a spoločenských súvislostiach. Text je doplnený nákresmi jednotlivých hudobných nástrojov s ich typickými konštrukčnými rysmi, aj ich vyobrazeniami v historických i súčasných výtvarných súvislostiach.
Musaeum Musicum, Bratislava 1995, 88 s., čiernobiele ilustrácie, vypredané

 • The Heritage of Musical Instruments

Anglická mutácia titulu Dedičstvo hudobných nástrojov.
Musaeum Musicum, Bratislava 1995, 88 s., čiernobiele ilustrácie, vypredané   

 • Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín

Autorom titulu je Alexandra Tauberová. V obraze hudobnej aktivity archivára Jána Nepomuka Batku (1845 – 1917) nachádzame podstatné črty obrazu hudobného života Bratislavy 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia, ako aj zaujímavé detaily zo života viacerých veľkých hudobníkov svetového formátu. Publikácia sprístupňuje informácie o hudobnom repertoári 19. storočia, najmä o piesňovej a klavírnej tvorbe.
Musaeum Musicum, Bratislava 1995, 207 s., cena 1,49 € 

 • Poklady hudobnej minulosti

Obrazová publikácia kolektívu autorov je katalógom k rovnomennej výstave, inštalovanej na Bratislavskom hrade v roku 1996. Publikácia zároveň prináša štúdie o prameňoch hudby z územia Slovenska od najstarších čias po začiatok 20. storočia a prehľad významných hudobných zbierok a hudobnodokumentačných pracovísk na Slovensku. Text publikácie je v slovenskom a v anglickom jazyku.
Musaeum Musicum, Bratislava 1996, 104 s., čiernobiele a farebné ilustrácie, cena 3,32 €

 • Hold Sarasvatí

Indické hudobné nástroje v kontexte kultúry. Autorom titulu je Ivan Mačák. Katalóg k rovnomennej výstave (inštalovanej na Bratislavskom hrade v rokoch 1997 – 1998) predstavuje indickú hudbu a indické hudobné nástroje v kontexte s prírodnými podmienkami krajiny v rámci troch etáp kultúrnych dejín Indie. Text katalógu dopĺňajú vyobrazenia indických hudobných nástrojov a ich podôb v historických umeleckých dielach ako aj mapy s integrovanými informáciami o kultúrnych prejavoch Indie. Text publikácie je v slovenskom a v anglickom jazyku.
Musaeum Musicum, Bratislava 1997, 117 s., čiernobiele a farebné ilustrácie, cena 1,99 €

 • Johann Nepomuk Batka und seine Musiksammlung

Nemecká mutácia titulu Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín .
Musaeum Musicum, Bratislava 1998, 222 s., cena 2,16 €

 • Johann Nepomuk Batka – Auswahl aus der Korrespondenz

Autormi publikácie sú Alexandra Taubnerová a Jarmila B. Martinková. Publikácia prináša ukážky z korešpondencie, ktorá je súčasťou hudobnej zbierky J. N. Batku. Texty korešpondencie informujú o živote, tvorbe a umeleckých zámeroch viacerých známych hudobných skladateľov, interpretov a dirigentov z 19. a začiatku 20. storočia v Bratislave, Viedni, Budapešti, Weimare, Londýne, Petrohrade a iných mestách Európy. Súčasťou publikácie je štúdia Jany Lengovej Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderen Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz. Text publikácie je v nemeckom jazyku.
Musaeum Musicum, Bratislava 1999, 188 s., čiernobiele ilustrácie, cena 2,16 €

 • Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM I.

Kolektív autorov prináša v tejto publikácii prehľad zbierkového fondu múzea, ktorý bol vytváraný akvizičnou činnosťou v rokoch 1965 – 2000 v oblasti historických zbierok hudobnín, fondov osobností inštitúcií a organizácií slovenskej hudobnej kultúry, audiovizuálnych nosičov, ako aj zbierkových predmetov výtvarnej povahy so vzťahom k hudbe. Charakteristiky zbierok hudobnín a osobných fondov dopĺňa kumulatívny register autorov hudby zastúpených v jednotlivých prameňoch ako aj úvodná štúdia a prílohy sumarizujúce doterajšiu činnosť a zameranie Hudobného múzea, jeho prezentačné aktivity, vydavateľskú činnosť, výberovú bibliografiu a personálne zázemie v spomínanom období. Úvodná štúdia a anotácie zbierok sú v slovenskom a v anglickom jazyku.
Musaeum Musicum, Bratislava 2001, 349 s., cena 2,16 €

 • Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM II.

Sprievodca II. je katalógom zbierky historických hudobných nástrojov HuM SNM, ktorý obsahuje základné údaje o zozbieraných nástrojoch a dátume ich vzniku. Autor publikácie Ivan Mačák člení unikátny fond 2386 nástrojov podľa základných konštrukčných a tvarových odlišností. Okrem katalógu sa v publikácii nachádza text o vzniku a histórii spomínanej zbierky hudobných nástrojov. Musaeum Musicum, Bratislava 2003, 247 s., cena 2,16 €

 • Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov.

Desatoro o Fujare
Autormi titulu sú Peter Jantoščiak a Martin Mešša. Obrazová publikácia je katalógom k rovnomennej výstave (inštalovanej na Bratislavskom hrade v roku 2006), pripravenej pri príležitosti Dní Slovenska v UNESCO a zapísania Fujary, hudobného nástroja a jeho hudby do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva a ratifikácií Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, Paríž, 2.-11. október 2006. Text publikácie je v slovenskom, anglickom, francúzskom a v nemeckom jazyku.
Bratislava 2006, 41 s., farebné ilustrácie, cena 3, 98 €

 • Eugen Suchoň

Autorkou titulu je Danica Štilichová. Anglická mutácia titulu Eugen Suchoň. Obrazová publikácia je katalógom výstavy Eugen Suchoň - tvorca národnej opery, inštalovanej v Slovenskom národnom múzeu v roku 2008. Katalóg približuje stručné faktografické údaje zo života a tvorby skladateľa Eugena Suchoňa, ako aj zoznam skladateľových diel.
Bratislava 2008, 53 s., farebné a čiernobiele ilustrácie, vypredané 

 • Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku

Autorkou titulu je Jana Kalinayová-Bartová. Publikácia je prvou systematickou odbornou reflexiou hudobných motívov v stredovekých výtvarných dielach zo Slovenska. Jej súčasťou je okrem iného aj katalóg hudobných motívov v stredovekom výtvarnom umení slovacikálneho pôvodu, mapa lokalít Slovenska so zachovanými stredovekými výtvarnými dielami s hudobnými motívmi, registre, farebná obrazová príloha atď. Autorka publikácie Jana Bartová v minulosti pôsobila v SNM – Hudobnom múzeu ako odborná pracovníčka a riaditeľka (1995 – 2002).
Text publikácie je v slovenskom jazyku, sumár v anglickom jazyku. 
Musaeum Musicum, Bratislava 2011, 222 s., čiernobiele a farebné ilustrácie, cena 15 € 

 • KleNoty z múzea

Katalóg kolektívu autorov k rovnomennej výstave SNM-Hudobného múzea (inštalovanej v Slovenskom národnom múzeu v 12/2017 - 1/2019), predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea-Hudobného múzea. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku, len upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobnohistorický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Text publikácie je v slovenskom a v anglickom jazyku.
Bratislava 2018, 118 s., farebné a čienobiele ilustrácie, cena 5 €