Poslanie a história múzea

slovenská verzia textumaďarská verzia textu 

Poslanie

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializované múzeum SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č. 18 v Bratislave. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej. 

slovenská verzia textumaďarská verzia textu 

História 

Brämerova kúria z druhej polovice 16. storočia má nepravidelnú štvorkrídlovú zástavbu okolo ústredného dvora. Vznikla prestavbou starších neskorogotických domov, ktoré boli spojené do jednotného renesančného štvorkrídlového pôdorysu. Dokazuje to asymetricky umiestnený portál, ktorý rešpektuje priechod staršieho domu. 

Hradný dôstojník Brämer dal dom okolo roku 1600 prestavať na dvojposchodovú renesančnú kúriu. Matej Bel vo svojich Notitiae... spomína chronostikon viditeľný za jeho čias na priečelí domu: VIrtVtVIs CoMes InVIDIa, podľa ktorého usúdil, že dom bol postavený v roku 1620. 

Pri renesančnej prestavbe bolo dobudované celé západné krídlo, dostavalo sa schodište, zjednotili sa všetky fasády a dostavali sa aj polkruhové nárožné vežičky po stranách hlavnej fasády. Poslednou fázou ranobarokových stavebných úprav v prvej tretine 18. storočia bola dostavba severného dvorného krídla. Ďalšie stavebné úpravy zásadne nezmenili charakter budovy. Dom bol neskôr niekoľkokrát predaný bratislavským mešťanom. 

Brämerova kúria tvorí súčasť dnes už len čiastočne zachovaného Podhradia s kostolíkom sv. Trojice uprostred.