Poslanie a história múzea

Poslanie 

Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum zaoberajúce sa vývojom bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umelecko-historický charakter zbierkových predmetov a dejiny hradu Červený Kameň. V rámci uvedenej špecializácie získava, ochraňuje, odborne spracováva, využíva a sprístupňuje zbierkové predmety. 

História 

Dejiny múzea na hrade Červený Kameň sa začínajú písať krátko po odchode posledného vlastníka do zahraničia. Karol Pálfi hrad opustil v marci 1945, pred príchodom postupujúcej Červenej armády odišiel spolu s matkou, ktorá s ním na hrade bývala, do Rakúska. 

Hrad bol už za prvej republiky považovaný za objekt s veľkou pamiatkovou hodnotou. Časť reprezentačných priestorov hradu bola záujemcom sprístupnená počas nedieľ a sviatkov už začiatkom 20. storočia. Pálfiovci verejnosti sprístupnili iba časť priestorov, súkromné priestory ostávali oku návštevníka skryté. 

Po druhej svetovej vojne starostlivosť o pamiatkové objekty prevzala Národná kultúrna komisia, ktorá vznikla v roku 1946. Jej úlohou bolo sústrediť vzácne nábytkové mobiliáre, predmety výtvarného a úžitkového umenia, historické knižnice a šľachtické archívy z objektov, ktoré boli bývalými majiteľmi opustené a často voľne prístupné. V roku 1946 sa v priestoroch hradu Červený Kameň začali zhromažďovať torzá skonfiškovaných interiérových zariadení z iných bývalých šľachtických sídiel západoslovenského kraja a postupne sa začalo i s nutnými opravami hradného objektu. Verejnosti bol hrad sprístupnený 22. októbra 1949 a 24. decembra 1949 bol spolu s ďalšími 13 objektmi vyhlásený za národný kultúrny majetok. Na hrade boli medzičasom sústredené cenné umelecké predmety pochádzajúce z 31 zámockých objektov a dvoch kláštorov, ktoré vytvorili základ dnešných zbierok múzea. V tejto prvej fáze, trvajúcej do roku 1960, prešiel hrad viacerými menšími či väčšími rekonštrukciami, ktorých cieľom bolo udržanie prevádzkyschopnosti múzea. Zároveň intenzívne prebiehalo reštaurovanie zbierok, najmä predmetov zo zbierky nábytku a obrazov. V roku 1960 prešiel vtedajší Štátny hrad Červený Kameň pod správu Krajského národného výboru v Bratislave. V roku 1967 bol premenovaný na Západoslovenské umeleckopriemyslové múzeum Červený Kameň, čo znamenalo definitívne upevnenie postavenia hradu ako múzea s jedinečnými zbierkami. V roku 1970 sa štatút múzea opäť zmenil a múzeum získalo celoslovenskú pôsobnosť pod názvom Múzeum Červený Kameň ako špecializované historické múzeum dokumentujúce spôsob bývania a život šľachty. V roku 1970 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Postupne sa zhoršujúca statická situácia hradného paláca si vyžiadala generálnu rekonštrukciu budovy i priľahlého areálu spojenú s pamiatkovou obnovou komplexu, ktorá sa začala v roku 1976. Rekonštrukčné práce na hradnom paláci sa skončili v roku 1998. 

Od roku 1979 dodnes (s krátkou prestávkou) je Múzeum Červený Kameň súčasťou Slovenského národného múzea ako jedna z jeho špecializovaných zložiek, pričom zameranie múzea sa nezmenilo. Aj jeho stála expozícia, ktorej posledná časť bola otvorená v roku 1997, je zameraná na kultúru bývania šľachty. Múzeum svoje zbierky pravidelne zapožičiava na výstavy doma i v zahraničí a návštevníkom ich sprístupňuje formou výstav na hrade. V hradnom paláci a predhradiach stále pokračujú menšie rekonštrukčné a reštaurátorské práce.

Článok o hrade Červený kameň na portáli daibau.sk.