Poslanie a história múzea

Nemecký textSlovenský text 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov bolo založené 1.1.1997 ako špecializované múzeum SNM. Jeho predchodcom bolo Oddelenie dejín a kultúry karpatských Nemcov ktoré vývíjalo činnosť v rámci Historického múzea SNM od 1.8.1994.

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry karpatských Nemcov. Pri svojom vzniku MKKN nemalo žiadne zbierky. Intenzívnou akvizičnou činnosťou počet zbierkových predmetov v roku 2003 dosiaahol 5 000 kusov. Zbierky pokrývajú všetky oblasti života karpatských Nemcov: odevné súčasti, textílie, domácku a remeselnú výrobu, priemyselné výrobky, umelecké diela, sakrálne predmety, tlač. MKKN má ucelenejšie kolekcie kameniny z Kremnice, smaltov z Matejoviec, filigránu zo Spiša a výtvarných diel súčasných autodidaktov. V zbierkach sú i originály a kópie dokumentov vzťahujúcich sa k dejinám karpatských Nemcov.

MKKN má svoju expozitúru v Nitrianskom Pravne v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku, kde je stála výstava zameraná na dejiny a kultúru Hauerlandu. Súčasťou MKKN je aj dokumentačné a informačné centrum špecializované na problematiku dejín a kultúry karpatských Nemcov. Základ tvorí knižnica, ktorá zahrňuje periodickú a neperiodickú literatúru vydanú na Slovensku a v zahraničí. V tomto smere je MKKN najkompletnejšie vybavenou inštitúciou na Slovensku. Knižnicu využívajú študenti a odborní pracovníci zo Slovenska a aj zo zahraničia.

MKKN vydáva vlastnú edíciu Acta Carpatho-Germanica. Doteraz vyšlo v tejto edícii 16 zväzkov. MKKN vydalo niekoľko katalógov k vlastným výstavám, jednu monografiu a propagačné materiály o dejinách a kultúre karpatských Nemcov.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa MKKN zameriava na problematiku historického a etnokultúrneho vývoja karpatských Nemcov. MKKN bolo organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie Remeslo a jarmok, pracovníci aktívne vystúpili na konferenciách Svadba na Slovensku, Architektúra menšín na Slovensku, Dokumentácia školstva na Slovensku, Represie na Slovensku v rokoch 1948-1953, Múzejné výstavníctvo a na ďalších.

MKKN realizovalo viaceré výstavy na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku. Spomenúť môžeme výstavy Srdcom v srdci Európy, Kremnická kamenina, Odevná kultúra karpatských Nemcov, Svadba Nemcov na Slovensku, Remeslo Nemcov na Slovensku, výstavu karpatskonemeckej literatúry. výstavu Architektúra Nemcov na Slovensku, Slovensko na starých mapách, Čaro starých smaltov, Karpatský spolok, Osobnosti vedy a techniky na Slovensku, 130 rokov Karpatského spolku.