Črep – preČ?

od 14. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Črep – preČ?

Názov výstavy „Črep – preČ?“ nie je iba slovnou hračkou, organizátori výstavy majú snahu poukázať na potrebu zachovania jednej z najstarších tradícii v regióne, ktorú predstavuje výroba keramiky.

Slovenská ľudová majolika je synonymom slovenského ľudového džbankárstva, tento status si uchováva podnes. V novembri roku 2017 sa modranská majolika stala súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Už 138 rokov nielen produkuje keramiku, ale aj vychováva majstrov remesla, poskytuje im zázemie. Súčasťou jej aktivít je osveta a aktívna účasť v komunite výtvarníkov. Slovenská ľudová majolika nikdy nebola iba výrobca a zamestnávateľ, dodnes sa aktívne podieľa na spoločenskom dianí, spoluorganizuje podujatia a vytvára priestor pre aktivity prepojené na keramickú tradíciu v regióne.

Tradičné remeslá sú významnou súčasťou kultúry v malokarpatskej oblasti. Ich zachovanie je možné aktívnym budovaním vzťahu všetkých generácií ku stáročnej výnimočnosti regiónu.

Slovenská ľudová majolika ako nositeľ  tradície výroby majoliky, považuje za dôležité zachovať remeslo živé. V súčasnosti majstri keramikári ťažko hľadajú svojich nasledovníkov. Po pár úspešných mini sympóziách významných slovenských výtvarníkov usporiadala v roku 2020 a 2021 dve  väčšie sympóziá s účasťou keramikárov, výtvarníkov, študentov ŠUPky, absolventov keramických kurzov ÚĽUVu a nadšencov pre keramiku. Diela z Letného sympózia v roku 2020 sú ukážkou rozmanitého vnímania  a pohľadu autorov na dekór a úžitkovosť keramiky. Práce sa odlišujú tematicky i tvarovo. V roku 2021  sa organizátori rozhodli autorov spojiť v jednotnej téme, stala sa ňou VÁZA.

Umelci boli témou nadšení. Spomedzi  výtvarníkov sa témy zhostil sochár Martin Dzurek, ktorý pracoval so surovým črepom, Laco Teren, Andrej Augustín, Marek Ormandík, majster keramikár Marián Liška, Eva Šebová,  a Andrea Bartošová, ktorá aj diela zo sympózia odprezentovala na výstave v Modre. Súčasťou prác sú  tiež diela profesoriek a  študentov ŠUPky, pre ktorých znamenalo sympózium  jedinú riadnu prax, ktorú im pandémia umožnila. Kolekcie prác dvoch študentiek dokonca Slovenská ľudová majolika  plánuje uviesť do reálneho života.

Každý z autorov sa zhostil témy svojsky, na oboch sympóziách vznikli zaujímavé práce, ktoré charakterizujú rukopis jednotlivca a vnímanie materiálu a farieb.

Tradičné remeslá sú významnou súčasťou kultúry v našom regióne. Ich zachovanie je možné len aktívnym budovaním vzťahu všetkých generácií ku stáročnej výnimočnosti regiónu. Slovenská ľudová majolika je nositeľom  tradície výroby majoliky a považuje za dôležité zachovať remeslo živé. V súčasnosti majstri keramikári ťažko hľadajú svojich nasledovníkov. Vedenie podniku verí, že spolupráca skúsených majstrov keramikárov, významných výtvarníkov a študentov ŠUP, prípadne absolventov keramických kurzov, privedie k remeslu mladých ľudí, ktorí Slovenskej ľudovej majolike mi chýbajú.

Zostávajúce diela sa stanú súčasťou stálej výstavy v Slovenskej ľudovej majolike. 

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj

Na výstave môžete vidieť  práce

Sophii Albert? Andreja Augustína, Andrei Bartošovej, Martina Dzureka, Paulíny Gavalierovej, Gabriely Godovej, Milana Hanka, Kataríny Hubinskej, Kataríny Jakubčinovej, Emmy Kočnerovej, Diany Kusyovej, Lucie Lizákovej, Mariána Lišku, Dominiky Macákovej, Mareka Ormandíka, Terezy Orviskej, Ľubice Petrášovej, Zuzany Rudyovej, Evy Šebovej, Matúša Šeligu, Agáty Petrakovičovej Šikulovej, Niny Štrpkovej, Laca Terena