Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí

od 11. 10. 2022 do 5. 2. 2023

Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí

Výstava je záverečnou časťou rovnomenného päťročného bádateľského projektu Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (UMPRUM), ktorý realizovali pedagógovia, absolventi a doktorandi odboru teórie a dejín umenia. Výskum sleduje vzájomné vzťahy medzi architektúrou a politikou. Nazerá na architektúru nielen ako na pasívny prostriedok národnej a štátnej reprezentácie, ale aj ako na rovnako aktívnu zložku, ktorá sa podieľa na tvorbe spoločenskej a politickej atmosféry. Novodobé dejiny Českej republiky sú previazané s dejinami Slovenskej republiky. Výstava okrem ikonických stavieb Českej republiky prezentuje aj architektonické a urbanistické projekty z územia dnešnej Slovenskej republiky. K takým patrí napríklad Axonometria bloku na sídlisku Nová Dubnica (Slovensko), ktorej autorom je Jiří Kroha. 

Celé 19. storočie až do roku 1918 boli české krajiny súčasťou rakúskeho cisárstva a neskôr rakúsko-uhorskej monarchie. Po skončení prvej svetovej vojny spolu so Slovenskom a s územím Podkarpatskej Rusi na dnešnej Ukrajine vzniklo samostatné Československo, tzv. prvá republika. Počas druhej svetovej vojny sa z krajiny stalo torzo Protektorátu Čechy a Morava, fakticky anektovaného nemeckou treťou ríšou. Po roku 1945 bola obnovená Československá republika, ktorá sa po komunistickom puči v roku 1948 na dlhé desaťročia uzavrela do tzv. východného bloku krajín dirigovaných Sovietskym zväzom. Rok 1968 bol vyvrcholením krátkeho ideologického uvoľnenia, ukončeného násilnou inváziou  sovietskych vojsk. Zároveň definitívne zrušil ideu tzv. československého národa a zmenil štátne zriadenie na federáciu Českej a Slovenskej socialistickej republiky. Demokratické pomery sa do krajiny vrátili až po nežnej revolúcii roku 1989. Následne sa však v roku 1993 štát rozpadol a vznikli dve samostatné republiky, Česká a Slovenská, ktoré sa potom v roku 2004 znovu integrovali do väčšieho celku Európskej únie. 

Kontinuita dejín českej politiky v 19. – 21. storočí sa teda rozpadá na niekoľko relatívne samostatných období, z ktorých vyberáme štyri hlavné obdobia s najdlhším trvaním. Rámcujú celý výskumný projekt, ktorý sa snažil sledovať, akú úlohu hrala architektúra vo vzťahu k politickej sfére. Výskum sa zameriaval aj na to, ako v jednotlivých obdobiach architektúra, urbanizmus a všeobecne akékoľvek zastavané územie vyjadrovali zakaždým iné nastavenie dobovej politiky.

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt