Poslanie a história múzea

Poslanie 

SNM – Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul. 12 v Bratislave. 

Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou, organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť. 

Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov, vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod. V prípade, že Vám bol predpísaný archeologický výskum, kontaktujte nás na adrese: archeolog@snm.sk

Nálezy pochádzajú najmä z archeologických výskumov nášho múzea. 

História

Archeologické múzeum je súčasťou Slovenského národného múzea. Inštitúcia má už svoju históriu, priamo nadväzuje na predchodcov v Bratislave a v Martine: Slovenské Vlastivedné múzeum založené v roku 1924, ktoré po zlúčení so Zemědelským múzeom nieslo od roku 1940 názov Slovenské múzeum. Slovenské múzeum po spojení so Slovenským národným múzeom v Martine vytvorili v roku 1961 spoločné Slovenské národné múzeum (ďalej SNM). 

Oddelenie špecializované na archeológiu sa organizačne postupne konštituovalo v SNM a u jeho predchodcov. Už v roku 1924 bol vo Vlastivednom múzeu ustanovený odbor historicko-archeologický, od roku 1932 aj odbor pravekej archeológie. V roku 1969 vznikol v SNM popri prírodovednom a historickom ústave aj ústav archeologický s 12 odbornými a vedeckými pracovníkmi. Archeologický ústav SNM sa v roku 1989 vyčlenil ako organizačná jednotka – Archeologické múzeum, od r. 1991 v samostatnej budove. Múzeum je rozčlenené na 4 oddelenia: odborné, technické, dokumentačné a prezentačné.          

Prvým špecialistom činným vo Vlastivednom múzeu bol profesor Jan Eisner, zakladateľ modernej archeológie na Slovensku. Zatiaľ čo J. Eisner pracoval v Múzeu až do roku 1939 ako dobrovoľný spolupracovník – volontér, v roku 1931 bola v Múzeu na plný úväzok zamestnaná absolventka archeológie Ľ. Kraskovská. 

Postupne, od roku 1956 prichádzali na bratislavské pracovisko M. Pichlerová, J. Paulík, B. Polla, B. Egyházy-Jurovská, L. Zachar, A. Habovštiak, Z. Drenko, E. Studeníková, Š. Holčík a A. Vallašek. Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných archeológov (18) bol v Múzeu zamestnaný na začiatku deväťdesiatych rokov, odkedy ich počet postupne klesá. V roku 2017 pracovalo v Archeologickom múzeu 19 zamestnancov, z nich 10 archeológov. Archeologické pracoviská menšieho rozsahu sú v rámci SNM aj v Etnografickom múzeu v Martine a v Spišskom múzeu v Levoči. SNM – Archeologické múzeum má celoštátnu pôsobnosť, činnosť jeho pracovníkov sa dá formálne rozdeliť na budovanie a ochranu zbierok, vedu a výskum a prezentáciu.