Odporúčaná literatúra

Zborníky 

Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky (PDF, 18,9 MB) 
PODUŠELOVÁ, G. a V. MAJCHROVIČOVÁ. MÚZEÁ VO VOJNE. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie, 10. – 11. november 2015, Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica. Bratislava: Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku, 2017, 212 s. ISBN 978-80-8060-400-4 

Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí (PDF, 12,9 MB) 
KOCHANOVÁ, G. Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie, 7. - 9. 10. 2014, Banská Bystrica, 2014. Bratislava: Slovenské národné múzeum s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre Zväz múzeí na Slovensku, 2014. 148 s., ISBN 978-80-8060-347-2 

Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (16. – 17. 4. 2013, Banská Bystrica) (PDF, 15,4 MB)

KOCHANOVÁ, G. Vedeckovýskumná činnosť v múzeách. Zborník príspevkov z odborného sympózia. Banská Bystrica 16. – 17. apríl 2013. Košice: Slovenské technické múzeum a Slovenské národné múzeum, 2013. 148 s., ISBN 978-80-970250-7-6. 

Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku – Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989 
LETENAYOVÁ, Z. – ŠEVČÍKOVÁ, E. Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia. Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989. Zborník prednášok. Zuberec 17. – 18. október 2012. Bratislava: Zväz múzeí na Slovensku, 2012, 120 s., ISBN 978-80-969702-3-0 

Informačno-komunikačné technológie, Využitie v prezentačnej činnosti múzeí 
MAJCHROVIČOVÁ , V. – ŠULLOVÁ, Z. Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica 12. – 13. október 2011. Košice: Slovenské technické múzeum v spolupráci so Slovenským národným múzeom, 2011, 130 s., ISBN 978-80-970250-5-2 

CSTI 2011 Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva.
Zborník prezentácií prednášok. Bratislava 3. – 4. november 2011. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2011
Poznámka: Dostupné na CD v Muzeologickom kabinete SNM 

Odborná ochrana zbierkových predmetov (PDF, 10,1 MB) 
VAŠKOVÁ, B. Odborná ochrana zbierkových predmetov. Zborník príspevkov z konferencie. Bratislava 20. – 21. október 2010. Košice: Slovenské technické múzeum, 2011, 116 s., ISBN 978-80-970250-2-1 

PRÁCA S HANDICAPOVANÝM NÁVŠTEVNÍKOM V MÚZEU 
HANKO, J. a kol. PRÁCA S HANDICAPOVANÝM NÁVŠTEVNÍKOM V MÚZEU. Zborník príspevkov zo seminára, 22. jún 2015, Stará Ľubovňa. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2015, 56 s. ISBN 978-80-972076-4-9 

Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti 
Kol. Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 27. – 29. november 2013. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum SNP, 2015, 207 s., ISBN 978-80-89514-36-6 

Muž a žena – Vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok (PDF, 762,6 kB) 
NÁDASKÁ, K. Muž a žena – Vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok. Zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava 1. – 3. október 2013. Bratislava: Zväz múzeí na Slovensku, Etnologická sekcia ZMS a Múzeum mesta Bratislavy, 2013. 223 s., ISBN 978-80-971506-7-9 

CSTI 2013 Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva (PDF, 17,5 MB) 
DVONKA, V: Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva. Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 20. – 22. február 2013. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2013, 311 s., ISBN 978-80-227-3991-7 

Metodiky a odborné publikácie

Metodika popisu zbierkového predmetu (so zreteľom na informačný systém ESEZ 4G) (PDF, 650,5 kB)

Autorské právo v múzejnej praxi_Bednárik R., Majchrovičová V. (pdf)
Zverejnené na webovej stránke Zväzu múzei na Slovensku.
Odporúčanie o ochrane a podpore múzeí a zbierok, ich rozmanitosti a úlohy v spoločnosti (PDF, 410,3 kB) (UNESCO)
Správa a súbor nástrojov týkajúci sa praktických spôsobov zníženia nákladov na požičiavanie a vypožičiavanie predmetov kultúrnej hodnoty medzi členskými štátmi európskej únie (výstup Pracovnej skupiny expertov z členských štátov EÚ pre mobilitu zbierok, september 2012)

Preventívna ochrana zbierkových predmetov
(PDF, 21,7 MB)Príručka je výsledkom práce autorského kolektívu pracovníkov Národního muzea a externých poradcov. V tlačenej podobe v slovenčine ju vydalo Slovenské národné múzeum v roku 2006.
Z českého originálu preložila: Marianna Janoštínová
Slovenská redakcia: Katarína Zorjanová
Elektronická podoba príručky je zverejnená so súhlasom Národního muzea v Prahe.

Sprievodcovská činnosť v SNM-Historickom múzeu
(PDF, 177,3 kB)(Metodický materiál; február 2013)
Kvalifikačné požiadavky na obsadenie pracovného miesta lektor/sprievodca, príprava a vstupná inštruktáž sprievodcov.
Autori:
Mgr. Jana Hutťanová – kultúrno-propagačný manažér, oddelenie prezentácie SNM-Historické múzeum
Mgr. Milan Jančo – Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum Praha

"Letom stredovekom"
(PDF, 8,9 MB)Metodická príručka k vzdelávaciemu projektu SNM-Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy
© Národní památkový ústav, Praha 2013
Jazyková redakce: Jarmila Musilová

Základné dokumenty

Etický kódex múzeí (PDF, 656,4 kB) 

Časopisy

MÚZEUM
Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, ktorý vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG).

Pamiatky a múzeá
Revue pre kultúrne dedičstvo. Vychádza od roku 1952.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Vedecký recenzovaný časopis vydávaný 2x ročne na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2204

Museologica Brunensia
Vedecký recenzovaný časopis vydávaný 2x ročne Masarykovou univerzitou v Brne. ISSN 1805-4722

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
Odborný recenzovaný časopis vydávaný 2x ročne Národným múzeom v Prahe. ISSN 1803-0386

Zaujímavosti a novinky zo života múzea
Múzejný štvrťročník vydáva Západoslovenské múzeum v Trnave, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. ISSN 2453-9686

Iné

Autorské právo a jeho aplikácia v praxi (PPTX, 175,3 kB)_J.Klech_Národno-osvetové centrum
Zverejnené so súhlasom autora.

Zbierkové predmety a digitalizácia z pohľadu autorského práva (PDF, 169,9 kB)_J.Klech_Národno-osvetové centrum
Zverejnené so súhlasom autora.

Základný manuál k používaniu grafického freeware-u GIMP v prezentačnej činnosti múzeí (PDF, 5,3 MB) 

Základný manuál k používaniu grafického freeware-u INKSCAPE v prezentačnej činnosti múzeí (PDF, 5,2 MB) 

Turínska charta (PDF, 535,3 kB)

Aktualizácia 20.11.2020