Múzeum

Časopis Múzeum

Múzeum je vedecký a odborný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Cieľom a poslaním časopisu je prinášať nové poznatky a informácie z oblasti činnosti a pôsobenia múzeí a galérií, kultúrneho dedičstva a informovať o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku. Časopis Múzeum plní aj metodickú a informačnú funkciu vo vzťahu k sústave múzeí a galérií na Slovensku. Časopis vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1954 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG). Redakčné práce pre časopis MÚZEUM zabezpečuje Vydavateľstvo SNM.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks
(72 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)
Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263
Cena jedného čísla: 4 € (predplatitelia 2,80 €)
Ročné predplatné: 11,20 € + poštovné a balné

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2024 (PDF, 1,0 MB)

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM (PDF, 742,2 kB)

Vydavateľ

Slovenské národné múzeum, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00164721

Adresa a sídlo redakcie

Slovenské národné múzeum
Časopis Múzeum
Vydavateľstvo SNM
Žižkova 16, P. O. Box 13
810 06 Bratislava

Adresy na zasielanie príspevkov

kabinet@snm.sk
public@snm.sk

Hlavné témy Múzeum 2024

1/2024 Meštiansky a šľachtický odev v 19. storočí
-    odevy aristokracie a meštianstva v „dlhom“ 19. storočí vo svetle múzejných a galerijných prameňov,
-    ochrana a ošetrenie odevov (konkrétne zbierkové predmety – ich „cesta“ do múzea/galérie, pôvodný stav, popis ošetrenia, prezentačné využitie...).

2/2024 Vysťahovalectvo zo Slovenska II – úspešné osobnosti
-    slovenskí emigranti z oblasti umenia, vedy a techniky, ktorí sa presadili vo svete (príčiny odchodu zo Slovenska, začiatky v cudzine, oblasť úspechu, najvýznamnejšie dielo/počin...).

3/2024 Výskum módy do roku 1948
-    móda a odievanie mestských vrstiev do roku 1948,
-    módne trendy verzus masová výroba odevov (konkrétne zbierkové predmety – ich „cesta“ do múzea/galérie, pôvodný stav, popis ošetrenia, prezentačné využitie...).

4/2024 Vojenský odev a textil
-    uniformy, rovnošaty, textilné doplnky, zástavy a pod. armád na území Slovenska a ich zastúpenie v múzeách
-    výtvarné umenie, tlačoviny – zdroj informácií o uniformách a rovnošatách.

Termíny redakčných uzávierok 2024

01/2024           04. 12. 2023
02/2024           06. 02. 2024
03/2024           07. 05. 2024
04/2024           09. 07.02024

Redakcia

PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedná redaktorka
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 232

Mgr. Barbora Nosková – výkonná redaktorka
e-mail: barbora.noskova@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 242

Mgr. Renáta Holienčinová – vedúca Vydavateľstva SNM
e-mail: renata.holiencinova@snm.sk
tel:. +421 2 20 491 232, mobil: +421 907 941 782

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Redakčná rada

Informácie o redakčnej rade časopisu Múzeum nájdete tu

Objednávky

Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.

Objednávky do zahraničia vybavuje

Slovenská pošta, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
tel.: +421 2 54 419 906

Vybrané predajné miesta

E-shop SNM
Múzeá SNM
Kníhkupectvo Artforum
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Kysucké múzeum
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Múzeum Slovenského národného povstania
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Považské múzeum
Slovenské technické múzeum