Múzeum

MÚZEUM je vedecký a odborný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Zároveň plní aj metodickú a informačnú funkciu vo vzťahu k sústave múzeí a galérií na Slovensku. Jeho zámerom je prinášať nové poznatky a informácie z oblasti múzeí a galérií, ako aj celého kultúrneho dedičstva, informovať o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku, ale i v zahraničí.

Časopis vydáva Slovenské národné múzeum od roku 1953 (v rokoch 1978 – 1988 ÚSMaG). Redakciu časopisu MÚZEUM zabezpečuje Vydavateľstvo SNM. Za obsahovú náplň a zostavenie časopisu zodpovedá Muzeologický kabinet.

Vychádza štvrťročne; náklad 600 ks
(72 strán, plnofarebný, anglické abstrakty článkov)
Registračné číslo MK SR: EV 2940/09; ISSN 0027-5263 

Slovenské národné múzeum ako vydavateľ časopisu Múzeum oznamuje, že od roku 2023 sa cena časopisu mení nasledovne:
Cena 1 čísla: 4 € (predplatitelia 2,80 €)
Ročné predplatné: 11,20 € + poštovné a balné

Koncepcia časopisu MÚZEUM na rok 2023 (PDF, 1,0 MB)

Vydavateľ

Slovenské národné múzeum 
IČO: 00164721

Adresa redakcie

Slovenské národné múzeum 
Časopis MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
e-mail: kabinet@snm.sk

Sídlo redakcie

Slovenské národné múzeum 
Vydavateľstvo
Žižkova 18
811 02 Bratislava

Pokyny pre prispievateľov časopisu MÚZEUM (PDF, 295,1 kB)

Adresy na zasielanie príspevkov

kabinet@snm.sk
public@snm.sk

Hlavné témy Múzeum 2023

1/2023 Numizmatické zbierky
2/2023 Slovenské národné múzeum 130 rokov
3/2023 Liturgické predmety v zbierkach múzeí – zlatníctvo
4/2023 Slovenské vysťahovalectvo

Termíny redakčných uzávierok 2023

01/2023 09. 01. 2023
02/2023 06. 03. 2023
03/2023 05. 06. 2023
04/2023 30. 08. 2023

Redakcia

PhDr. Gabriela Podušelová – zodpovedná redaktorka
e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 232

Mgr. Tatiana Búbelová – výkonná redaktorka
e-mail: tatiana.bubelova@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 242

Mgr. Renáta Holienčinová – vedúca Vydavateľstva SNM
e-mail: renata.holiencinova@snm.sk
tel:. +421 2 20 491 232, mobil: +421 907 941 782

Gizela Bendeová – tajomníčka redakcie
e-mail: public@snm.sk
tel.: +421 2 20 491 231

Objednávky

Objednávky na predplatné prijíma tajomníčka redakcie, je možné objednať si aj staršie čísla časopisu.

Objednávky do zahraničia vybavuje

Slovenská pošta, a. s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Vybrané predajné miesta

SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 16, Bratislava

SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, P. O Box 13, 810 06 Bratislava

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Židovská ulica 17, 811 01 Bratislava

SNM – Múzeá v Martine, Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin

SNM – Múzeum SNR, Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava

SNM – Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, 054 01 Levoča

SNM – Múzeum Betliar, Lesná ulica 9/17, 049 21 Betliar

SNM – Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice

Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca

Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Múzeum vo sv. Antone, 969 72 Svätý Anton

Považské múzeum v Žiline, 010 01 Žilina

Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 040 01 Košice

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

Artfórum s. r. o., Kozia 20, 811 03, Bratislava

Redakčná rada
Informácie o redakčnej rade časopisu Múzeum nájdete tu.

Obsah vydaných čísel