Bábkarský workshop je úspešne za nami

od 1. 2. 2017, 13:40 do 28. 2. 2017, 13:40

Bábkarský workshop je úspešne za nami

V rokoch 2015 – 2017 múzeum realizovalo projekt obnovy východného krídla hradu Modrý Kameň s názvom „HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže". V jeho závere v januári 2017 bol zorganizovaný otvárací ceremoniál zrekonštruovaných priestorov. Jeho súčasťou bol výstup z bilaterálnej spolupráce nórskych a slovenských bábkarov.

Hlavnou myšlienkou aktivity bolo spojenie dvoch partnerov zo Slovenska a Nórska k spoločnej tvorbe v oblasti bábkového divadla. Katedra bábkarskej tvorby na VŠMU v Bratislave a jej medzinárodný kontakt prostredníctvom medzinárodného bábkarského zväzu UNIMA - Kulturproduksjoner z Oslo sa stretli Bratislave a v Modrom Kameni už na úvodnej konferencii (marec 2015), kde boli načrtnuté možné formy spolupráce.

17. januára 2017 do Bratislavy pricestovali nórski partneri, konkrétne lektori Svein Gundersen z Akershus Univerzity v Oslo - Katedry umenia, dizajnu a drámy na Fakulte aplikovaných vied, Karen Høie a Hilde Veronica Høie (Kulturproduksjoner, Oslo) a dvaja nórski študenti bábkoherectva Daniel Sandvik a Håkon Mørland. Tu sa stretli s lektorkou prof. Idou Hledíkovou PhD., vedúcou katedry bábkarskej tvorby na VŠMU. 18. januára 2017 o 9:00 sa tím doplnil o 7 slovenských študentov bábkoherectva a spolu začali pracovať na 7 dňovom workshope.

Tvorivá skupina pracovala v Bratislave na pôde Divadelnej fakulty VŠMU pod vedením pedagógov a lektorov od 18. januára do 24. januára 2017. Projektovou úlohou tvorivého tímu bolo pripraviť spoločné prezentácie bábkového divadla. Nórski a slovenskí tvorcovia sa nechali inšpirovať východoázijskou technikou vodenia bábok tradičného japonského bábkového divadla Bunraku, v ktorom bábky vodia traja vodiči v dokonalej súhre herecko-animátorského výrazu. V súčasnosti sa touto technikou inšpiruje mnoho divadiel najmä v západnej Európe, u nás sa táto technika zatiaľ nepraktizuje. Nórske bábkarské inšpirácie boli preto pre našich bábkarov niečím novým. Nórski pedagógovia i študenti sa obdivne vyjadrili o profesionálnej vyspelosti našich študentov Katedry bábkarskej tvorby VŠMU a uznali ich výbornú všeobecnú hereckú pripravenosť. Po tvrdej tréningovej fyzickej príprave a uvoľňovacích cvičeniach pod vedením choreografky a herečky Hilde Veroniky Høie účastníci workshopu pristúpili k výrobe jednoducho robených papierových figúr - na rozdiel od japonskej tradície náročne rezaných a kostýmovaných drevených bábok s relatívne zložitým vodiacim mechanizmom. Proces naštudovania samotného príbehu, ktorý bol rámcovaný príchodom archeológov na hrad (režisér S. Gundersen hercov kostýmoval do bielych overalov) prebiehal vo vzájomne vynikajúcom tvorivom dialógu a skvelej vzájomnej atmosfére nórskych a slovenských tvorcov – študentov aj pedagógov. Nakoniec vznikli vtipné vystúpenia zložené z mikropríbehov, hraných vo viacerých sekvenciách. Vystúpenia boli prezentované aj na pôde VŠMU pred ďalšími študentmi a pedagógmi univerzity v predposledný deň workshopu o 13:00 hod.
Práca počas workshopu prebiehala podľa stanoveného harmonogramu, v disciplinovanom režime a príjemnej atmosfére.

V dňoch 25. – 26.1.2017 v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň sa účastníci workshopu predstavili so svojimi vystúpeniami na záverečnej konferencii, ale aj v rámci seminára s deťmi a mládežou regionálnych umeleckých škôl. Mladí umelci tak mohli ukázať nové formy divadla s využitím fantázie a vzájomnej empatie pri tvorivej umeleckej práci. Účastníci sa tu venovali deťom Základných umeleckých škôl v Modrom Kameni a Veľkom Krtíši z Literárno-dramatických odborov, predstavili výrobu papierových Bunraku bábok aj spôsob ich vodenia. Deti si všetko mohli vyskúšať a debatovať o použitých prostriedkoch a postupoch. Režiséri predstavenia tiež získali spätnú od detí, ktoré mali identifikovať silné a slabé stránky predstavenia. Nórski lektori s uznaním sledovali a obdivovali aj talent žiakov a prácu pedagógov - Mgr. art. Cyrila Páriša a Mgr. art. Silvie Svákusovej, ktorí sa predstavili v dvoch divadelných predstaveniach.

Účastníci záverečnej konferencie videli v programe výrazovo bohaté a veľmi pôsobivé predstavenia pod spoločným názvom Etudy. Na záverečnej konferencii k implementácii projektu sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea, primátor a poslanci Mesta Modrý Kameň, zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, riaditelia a pracovníci múzeí, spoločenských inštitúcií, priatelia, podporovatelia a priaznivci múzea na hrade Modrý Kameň.


Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP
Supported by a grant from EEA Grants

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic