Poslanie a história múzea

Poslanie 

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. 

Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné minoritné múzeá. Tento proces sa uskutočnil v roku 2006. Pracovisko sa presťahovalo do novej budovy, postavenej na tieto účely na Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi. 

Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou. 

História 

Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Zakladajú sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku. 

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné špecializované národnostné múzeum. 

Zriadením tohto odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexne orientovaný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné, doklady. 

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku ako odborné pracovisko od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného, špecializovaného, národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea, tak ako ostatné minoritné múzeá. 

Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006. V tomto roku bola sprístupnená verejnosti novostavba múzea, ktorá je situovaná v starej časti Devínskej Novej Vsi na Istrijskej ulici vo dvore bývalej konzervárne ovocia a zeleniny Agrofrucht (1940-1951) a stolárskej dielne. 

Múzeum sa ako odborné, dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické múzejné pracovisko zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracúva a prezentuje hmotné doklady, súvisiace s jeho profiláciou.