Noc výskumníkov 2015

od 22. 9. 2015, 09:00 do 25. 9. 2015, 23:55

Noc výskumníkov 2015

piatok 25. septembra 2015 - celodenné podujatie v rámci medzinárodného podujatia „Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2015“ v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave

V E D A   J E   B U D Ú C N O S Ť   S L O V E N S K A

prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied

Všetky expozície a výstavy SNM-PM sú v deň Noci výskumníkov  otvorené od 9 h  do 24 h (posledný vstup o 23,30 h)


Objavovňa SNM-PM    9,00 - 12,00 h.

Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce 

9,00 h.  
 „Moderné metódy vo výskume rastlín“;  botanik  Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Botanický ústav SAV

Botanika si už dávno nevystačí len s herbárom, lupou a pravítkom. Systematický výskum rastlín sa koncom 20. storočia obohatil o viacero prevratných metodík. Pozorovania morfologickej variability boli doplnené multivariačnými štatistickými metódami, zistenia počtov chromozómov jednotlivých rastlín sa rozrástli o analýzy veľkosti genómu celých populácií, ekologický výskum sa posunul do modelovania minulého, súčasného ale aj budúceho rozšírenia druhov a variabilita rastlín sa skúma na najmenšej možnej - molekulárnej - úrovni analýzou génov a poradia nukleotidov v molekulách DNA. A to všetko sa deje za použitia elektrónových a konfokálnych mikroskopov, špecializovaných laboratórnych prístrojov, vysoko výkonných počítačov, vrstiev geografických informačných systémov a najnovších softvérových programov. Súčasná botanika tak vďaka uvedeným metódam odhaľuje tajomstvá vzniku rastlinných druhov, rozpoznáva divorastúcich predkov a miesta vzniku poľnohospodárskych plodín, opisuje cesty a spôsoby šírenia druhov v priebehu štvrtohôr, identifikuje centrá najväčšej biodiverzity a odkrýva miesta, kde rastliny prežívali doby ľadové.

10,30 h.  
„Astronómia – astronóm amatér  – povolanie astronóm“   diskusia so slovenským astronómom  - predsedom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ladislav Hricom, CSc.z Astronomického ústavu SAV Tatranská Lomnica

Objavovanie vesmíru sú celoživotným koníčkom mnohých astronómov amatérov, ktorí sú pre svoj záujem o poznanie vesmíru prekonať aj mnohé obtiažnosti, ako pre viacerých býva matematika a fyzika. Na druhej strane zaujímavý je u nás prínos pre astronómiu dlhodobo dobre organizovaných amatérskych pozorovaní. Dr. L. Hric sa už roky venuje okrem svojej vedeckej práce aj práci s mladými študentami, ktorí aj vďaka tomu dosahujú pozoruhodné výsledky na medzinárodných astronomických  i  fyzikálnych olympiádach a ďalších súťažiach. Diskusia o astronómii, možnostiach štúdia a výskumu na Slovensku a v EÚ.

Objavovňa SNM-PM   16,00 - 21,00 h.   
prednášky a diskusie k aktuálnym problémom pre širokú verejnosť:

16,00 h
Nepôvodné rastliny Slovenska   RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Botanický ústav SAV
Na Slovensku sa vyskytuje približne 4250 druhov vyšších (cievnatých) rastlín. Z toho viac ako 1/5 je u nás nepôvodných. Niektoré z nich sú u nás už veľmi dávno, boli k nám zavlečené s prvými poľnohospodármi už v mladšej dobe kamennej a často ich už ako cudzie ani nevnímame. Iné k nám boli zavlečené len nedávno a zavliekanie ďalších neustále pokračuje. Mnohé z nich sa správajú v našej krajine invázne a majú negatívny vplyv na biodiverzitu, hospodárstvo a ľudské zdravie. V prednáške si priblížime najčastejšie z nich, zastavíme sa pri kuriozitách z ich sveta a dozvieme sa o spôsoboch a príčinách ich zavliekania a šírenia. V závere sa pokúsime predpovedať aká budúcnosť čaká rastlinstvo na našom území.

17,00 h
Migrácia hlavných lesných drevín Európy   Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD., Katedra fytológie Lesníckej fakulty, Technická univerzita vo Zvolene.
Na identifikáciu refúgií a rekonštrukciu postglaciálnej migrácie boli dlho k dispozícii len paleobotanické metódy. Posledné desaťročia prispeli k poznávaniu holocénnej histórie drevín genetické metódy –genotypovanie samotných fosílnych zvyškov, predovšetkým poznanie genetickej štruktúry recentných populácií. Hranice stretu migračných prúdov drevín boli identifikované na základe mitochondriálnej DNA. K miešaniu genofondu oboch genetických línií prenosom peľu dochádza v zóne so šírkou cca 120 km.

18,00 h
Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA)  Jakub Kapuš,  predseda SOSA 
oboznámi o aktivitách organizácie na hraniciach vesmíru; o spolupráci Slovenska s Európskou vesmírnou agentúrou, ...  

19,00 h
Výskum hviezd - jeho úloha pre poznávanie vesmíru  astronóm RNDr.  Ladislav Hric, CSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 
priblíženie úspechov výskumu astrofyziky hviezd na Slovensku – jeho význam pre štúdium štruktúry a vývoja vesmíru ako celku

20,00 h
Aljaška v plameňoch?  RNDr. Jozef Šibík, PhD., Botanický ústav SAV
Rozprávanie o horách a lesoch Aljašky, tiež o živote v tejto krajine a spolupráci medzi Botanickým ústavom a University of Alaska Fairbanks. Dozviete sa ako to v skutočnosti bolo Christopherom McDandlessom, ktorý sa rozhodol odísť do divočiny a žiť tam (námet filmu Into the Wild)

Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie    9,00 - 24,00 h.
„Huby okolo nás“. Hlavnou súčasťou širšie zameraného programu, ktorý má za úlohu zoznámiť návštevníka so skrytým svetom húb v našom okolí je výstava čerstvých húb HUBY 2015; súčasťou je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Okrem čerstvých húb budú vystavené aj inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb.
17,00 - 23,30 h. 
Botanika SNM-PM    
„Jesenné metamorfózy“ - výstavka živých rastlín prezentovaná výraznými zástupcami jesenného aspektu z okolia Bratislavy. 

Prírodovedné múzeum SNM:    aktivity počas dňa

  • FYZIKA a CHÉMIA V ŽIVOTE - jednoduché vysvetlenie zdanlivo komplikovaných javov 10,00 -14,00 h. pred budovou SNM-PM (v spolupráci s pedagógmi a študentmi Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia, Skalická 1, BA)
  • lektoráty k expozíciám SNM-PM; poradenská služba
  • vedomostný  kvíz v expozíciách SNM-PM
  • astronomické pozorovanie počas dňa  (v prípade priaznivého počasia) 13,00 -15,00 h slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry

večer v Prírodovednom múzeu SNM    17,00 - 23,30 h. 
Zimná záhrada SNM

stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“
stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch;  veda ako hra; metódy a výsledky dnešného výskumu prírodných vied, poznávania prírody;  pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum 

Antropológia SNM-PM
„Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí“ - rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie

Zoológia SNM-PM
“Nepôvodné a invázne druhy živočíchov – hrozba pre Slovensko?“  - ukážky nepôvodných živočíchov, ktoré sa v posledných rokoch vo väčšom počte objavujú na území Slovenska. Metódy lovu a zberu materiálu - ukážky z odborného spracovania a preparačných techník používaných v zoológii. Prezentácia činnosti o.z. ChránimePrírodu.sk spojená s pokusmi modeli povodia pre spoznávanie pestrej činnosti rieky. Vybrať sa môžete aj po stopách lesných cicavcov. Pre detského návštevníka možnosť zblízka spoznať živú fretku a pakobylky.

Mineralógia SNM-PM
„Využitie minerálov v praxi“. V histórii ľudstva zohrali viaceré minerály, napr. vzácne kovy mimoriadnu úlohu a aj v súčasnosti sú mnohé minerály dôležitými východiskovými surovinami pre priemysel. Na príkladoch priblížime ich bežné využitie, aj nové možnosti netradičného využitia. Možno prekvapí, že primárnym zdrojom napr. vanádu či kremíka nie je renomovaná dodávateľská firma chemikálií, ale ťažená surovina - minerál, ruda, hornina.

Paleontológia SNM-PM
„Spoznávajte naše vyhynuté cicavce“ - Chobotnáče, najväčšie cicavce, aké kedy žili na našom území. Informácie o druhoch chobotnáčov, ktoré žili na našom území v dávnej geologickej minulosti, o ich vzhľade, životnom prostredí i najznámejších nálezoch na Slovensku spojené s ukážkami determinačných znakov na ich zuboch.
Paleontologické pexeso – poznávanie skamenelín hrou. Vyberte a určite skamenelinu a priraďte ju do paleontologického pexesa hlavných skupín organizmov.
„Preparácia skamenelín“– praktické ukážky s možnosťou vyskúšať si mechanické preparovanie alebo separovanie fosílií.

Miniplanetárium - astronómia
Projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie

Zázračná príroda (fyzika a chémia ako ju možno nepoznáte) 
·   supravodivosť
·   magnetická levitácia
·   ako získať čistú, zdravú vodu?

pred budovou SNM do 24,00 h.
(v prípade priaznivého počasia) večerné astronomické pozorovania – Mesiac tri dni pred splnom; planéta – Saturn a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy.

Zmena programu vyhradená; na všetky podujatia NV je vstup voľný

******

Vzhľadom na možnosti priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku

mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127

******

 

 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt