Veľká Morava, ríša, kráľovstvo či štát; alebo niečo iné?

30. 4. 2019, 16:30 - 23:20

Veľká Morava, ríša, kráľovstvo či štát; alebo niečo iné?


SNM – Prírodovedné múzeum Vás pozýva na prednášku z cyklu "Archeologická kaviareň" Veľká Morava, ríša, kráľovstvo či štát; alebo niečo iné? Prednášať bude Mgr. Marek Hladík, PhD. z Archeologického ústavu AV ČR Brno, pracovisko Mikulčice. Prednáška sa uskutoční na 3. poschodí, v Objavovňa o 16.30 h. 

Charakter včasnostredovekých mocenských a ekonomických zoskupení v Európe je jedným z veľmi diskutovaných bodov výskumu archeológov ako aj historikov. Do tejto problematiky spadá aj výskum sociálnych a ekonomických vzťahov na Veľkej Morave. Závery z tohto výskumu sú pritom veľmi citlivo vnímané a široko diskutované nielen odbornou verejnosťou. V prednáške sa preto zameriame práve na hľadanie odpovedí na otázky, čo bola Veľká Morava a ako to vlastne celé mohlo fungovať. Archeologický výskum v našom geografickom priestore, ktorý sa z rôznych uhlov pohľadu dotýka uvedenej problematiky, má niekoľko desaťročnú kontinuálnu tradíciu. Vďaka tejto kontinuite vieme, že práve archeológia je jedna z primárnych disciplín, stojacich v centre diskusie o Veľkej Morave.

V úvode prednášky si predstavíme základný rámec diskusie o charaktere včasnostredovekých mocenských zoskupení v strednej Európe (primárne o charaktere Veľkej Moravy), ako aj teoretické východiská, na ktorých stoja hlavné názorové prúdy tejto debaty.

Ďalej budeme prezentovať multidisciplinárny archeologický výskum (okrem archeológie na tomto výskume participuje veľké množstvo prírodovedných disciplín ako archeobotanika, archeozoológia, geoarcheológia, palynológia a pod.), ktorého primárnou snahou je pochopenie a popísanie sociálnych a ekonomických interakcií na Veľkej Morave.

Po krátkom pohľade na metodiku tohto výskumu (od terénnych aktivít až po laboratórne a analytické spracovanie dát) si predstavíme konkrétne archeologické výskumy, ktoré predstavujú hlavné oporné body našich záverov. V týchto výskumoch budeme sledovať uvedenú problematiku na archeologických dátach z veľkomoravských sídlisk a pohrebísk, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom okolí jedného z najvýznamnejších veľkomoravských centier Mikulčíc-Valov.

V závere prednášky opäť svoju pozornosť nasmerujeme na globálnejší obraz o Veľkej Morave, ktorý sa snažíme vytvoriť na základe prezentovaných archeologických výskumov. Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt