Žijeme v kvantovom svete?

12. 11. 2015, 00:00 - 23:55

Žijeme v kvantovom svete?

o 17.30 hod. v Objavovni Prírodovedného múzea SNM
prednáška pre širokú verejnosť

prednáša:    Doc. RNDr. Tomáš  B L A Ž EK , PhD.
z Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Tento rok uplynulo už 115 rokov odvtedy čo nemecký fyzik Max Planck formuloval základnú hypotézu kvantovej fyziky (r.1900) - každú energiu  je možné teoreticky rozdeliť na množstvo jednotlivých (najmenších, nedeliteľných) "energetických prvkov"  ε ; konštantou úmernosti  je Planckova konštanta h . Dôsledkom tohto objavu je zavedenie sústavy fyzikálnych jednotiek, založených na niekoľkých základných prírodných
konštantách - rýchlosti svetla vo vákuu c, gravitačnej konštante G a Planckovej konštante h.  Následne možno zaviesť napr. elementárnu Planckovu dĺžku (1,6.10-35 m), Planckovu hmotnosť (2.10-8 kg), Planckov čas (5,4.10-44 s) a Planckovu teplotu (1,4.1032 K). Tieto jednotky sa síce pre praktický život veľmi nehodia, ale dávajú teoretickým fyzikom možnosť poukázať na hlboké vnútorné väzby medzi zdanlivo náhodnými hodnotami fyzikálnych konštánt. Tak sa Planckovi podarilo naplniť jeho myšlienku z mladosti  -  hľadanie absolútnych zákonitostí nemenných v čase a nezávislých na ľudskom vedomí. ...

v Objavovni - štvrtok 12. novembra 2015 o 17.30 hod.
vstup voľný 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt