Vydavateľstvo SNM

Slovenské národné múzeum (SNM) vyvíja bohatú edičnú činnosť, ktorá má za cieľ sprostredkovať verejnosti úlohy a poslanie múzea pri ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva. Vydáva periodické aj neperiodické publikácie. Z periodických titulov sú najvýznamnejšie dva odborné časopisy – vlastný časopis Múzeum a časopis Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vydávaný v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR.

Dlhoročnú tradíciu v edičnej činnosti SNM majú vedecké zborníky, priamo nadväzujúce na prvý vedecký slovenský Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. V súčasnosti sú vydávané jednotlivými špecializovanými múzeami SNM, pre ktoré sú platformou na zverejňovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti najmä kurátorov múzeí a ostatných odborných zamestnancov.

Knižné edície SNM – neperiodické publikácie

Edícia Museion prezentuje historické udalosti, osobnosti alebo špecifické javy histórie a prírody na základe skúmania a prezentácie zbierkových fondov múzeí ako jedného zo základných informačných zdrojov pri poznávaní a objasňovaní spomínaných javov.

Edícia Fontes prezentuje vedecké súpisy ucelených zbierok zo zbierkových fondov špecializovaných múzeí alebo súpisy zbierkových predmetov k jednej téme alebo oblasti ľudskej činnosti, pričom môže obsahovať aj zbierkové predmety z múzeí mimo SNM.

Edícia Sprievodcovia je zameraná na prezentáciu objektov v správe SNM, ktoré sú využívané prevažne na prezentačné účely. Publikácie prinášajú základné informácie vyhľadávané návštevníkmi, informácie o obsahovom zameraní expozície a stručnú históriu objektu.

Edícia Medailóny prezentuje osobnostné profily významných osobností slovenského múzejníctva, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju niektorého múzea a vednej disciplíny participujúcej na činnosti múzea.

Edícia Katalógy (k výstavám) ponúka nové pohľady na prezentované témy. Zvyčajne sú spracované ako vedecké katalógy a svojím obsahom a formou spracovania sa približujú k fontés alebo monografii.

Edícia Muzeologica Pedagogica predstavuje múzejno-pedagogickú činnosť SNM. Témy interaktívnych knižiek vychádzajú z výstav a expozícií múzea a prezentujú zbierkový fond SNM.

Edícia Zamerané na predmet prezentuje konkrétne vybrané predmety zbierkového fondu. Prostredníctvom príbehu jedného predmetu sprostredkuje informácie o predmete samom, o jeho poslednom majiteľovi pred uložením v múzeu a jeho osudoch.

Mimo edície vychádza širšie žánrové a tematické spektrum odborných publikácií, ktoré sú výsledkom vedeckovýskumnej činnosti odborných pracovníkov.

Publikácie múzeí SNM

Pokyny pre autorov - citovanie (PDF, 219,0 kB)