Literárny deň Imre Madácha

1. 10. 2020, 11:00 - 13:00

Literárny deň Imre Madácha


Dňa 1. októbra 2020 v Kaštieli Madách sa uskutoční podujatie, ktoré sa zaoberá rodinnými väzbami dvoch známych spisovateľov Imre Madácha a Sándora Máraia. V priebehu podujatia budú predstavené dve súvisiace miesta, Košice a Dolná Strehová, dve výstavy Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, ktoré úctyhodným spôsobom predstavujú život a tvorbu týchto dvoch spisovateľov. Ďalším miestom je obec Csesztve, kde sa rodinné putá nakoniec zbiehajú.

Program

Privítanie hostí
Gabriella Jarábik, riaditeľka SNM – MKMS  
Ľuboslav Dobrocký, starosta obce Dolná Strehová

Márai a Košice – večná láska. Pamätná výstava Sándora Máraia.
Anna Ötvös

Moje spomienky o jednej veľkej meštianskej rodine – Grosschmidovci.
Spomienky Judita Jáky, úryvok z filmu

Sándor Márai: Spoveď mešťana.
Úryvok z diela prečíta Anikó Lépes

Malá maďarská rodinná história: Prepojenia rodiny Madáchovcov a Máraiovcov.
Film, Péter Grosschmid

Csesztve, miesto v Madáchovom živote – Dolná Strehová, večná obnova.
Film, MihályyPraznovszky 

Prítomnosť. Film o výstave a obnovenom historickom parku
Gabriella Jarábik

Prestávka

Imre Madách: Tragédia človeka.
Prezentácia diela v maďarskom a slovenskom vydaní

Rozhovor s Jitkou Rožňovovou, prekladateľkou diela do slovenského jazyka, prezentáciu a rozhovor vedie Gábor Csanda

Prezentácia darovaných ilustrácií k Tragédii človeka od Évy Leszek

Vysadenie stromov v historickom parku so starostom obce Dolná Strehová

Kladenie vencov pri hrobe spisovateľa. Slávnostný príhovor Jitka Rožňová

Účinkuje 
István Híves Az alsósztregovai Madách-kastélyban 2020. október 1-én kerül sor egy rendezvényre, melynek keretén belül a két író – Madách Imre ôs Márai Sándor – rokoni szálait boncolgatjuk. A rendezvényen bemutatásra kerül a két helyszín, Alsósztregova és Kassa , a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma két kiállítása, amelyek méltó módon mutatják be az írók életét és munkásságát, s végül a hely, Csesztve, ahol a rokoni szálak összefutnak.

A vendégeket köszönti
Jarábik Gabriella, a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákia Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója
Ľuboslav Dobrocký, Alsósztregova polgármestere 

Márai és Kassa – az örök szerelem és a kassai Márai Sándor Emlékkiállítás virtuális bemutatása.
Ötvös Anna 

Emlékeim egy nagy polgárcsaládról – a Grosschmidek.
Jáky Judit visszaemlékezése, filmrészlet

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai.
Részlet, felolvassa Lépes Anikó

Kis magyar családtörténet: A Madách és a Márai család kapcsolódásai.
Grosschmid Péterrel, film

Csesztve, a hely Madách életében – Alsósztregova, az örök megújulás.
Praznovszky Mihály, film

A jelen. Rövidfilm az alsósztregovai kiállításról és a felújított történelmi parkról.
Jarábik Gabriella

Kávészünet

Madách Imre: Az ember tragédiája.
A mű magyar és szlovák kiadásának bemutatása

Beszélgetés Jitka Rožňovával, a mű szlovák fordítójával. A bemutatót és a beszélgetést vezeti: Csanda Gábor

Leszek Éva illusztrációi Az ember tragédiájához.
Az ajándékozott illusztrációk bemutatása 

Faültetés a parkban Alsósztregova község polgármesterével, Ľuboslav Dobrockýval

Koszorúzás az író sírjánál. Emlékbeszédet mond Jitka Rožňová, műfordító

Közreműködik
Híves István