Noc výskumníkov 2016

30. 9. 2016, 09:00 - 23:55

Noc výskumníkov 2016

10. ročník medzinárodného podujatia Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2016

Hranice poznania

SNM-Prírodovedné múzeum sa už tradične aj tento rok zapája do podujatia, ktoré je oslavou vedy a vedeckého bádania. 

„SPÝTAJTE SA“ – otázky do diskusie NOČNÉ ROZHOVORY môžete klásť napísané na papierikoch, ktoré vložíte počas celého tohto týždňa do nádob v priestoroch SNM-PM  s výzvou „SPÝTAJTE SA“ – otázky do diskusie NOČNÉ ROZHOVORY
Livestream / priamy prenos z diskusie (záznam) na
http://www.metoo.sk/nocvyskumnikov?relacia=noc-vyskumnikov-2016-2 

Hlavný program

piatok 30.9. 2016

Objavovňa SNM-PM    9,00 - 12,00 h
Život s vedou 
- diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce. 
9,00 h „Paleontológia, povolanie paleontológ, amatérsky paleontológ – zberateľ“  s paleontologičkou Doc. Mgr. Natáliou Hlavatou Hudáčkovou, PhD. z Katedry geológie a paleontológie PríF UK v Bratislave
Hľadanie pôvodu života, odkrývanie tajomstva evolúcie organizmov, skladanie „puzzle“ pravekých ekosystémov a v neposlednom rade stopovanie vzniku a vývoja človeka sú v hľadáčiku paleontológov odborníkov, ale aj paleontológov zberateľov, ktorí v stopách pravekého života nachádzajú krásu a mystiku tajomna. Paleontológia (paleobiológia) je v súčasnosti nepostrádateľnou vedou pri poznaní nášho pôvodu, pochopení klimatických zmien a zmien biodiverzity, ako aj pri datovaní hornín. Vyhľadávanie nálezísk fosílnych palív, ale aj mnohých rúd sa nezaobíde bez pomoci paleontológov, tiež s otváraním okien do vesmíru sa otvára nový priestor štúdia pre paleontológov pri hľadaní stôp mimozemského života ...
10,30 h „Človek a nerastné suroviny – nevyhnutnosť, harmónia či katastrofa?“ - zaujímavé rozprávanie a diskusia  s mineralógmi Mgr. Bronislavou Volekovou, PhD.  zo SNM-Prírodovedného múzea a Doc. Mgr. Petrom Uhlíkom, PhD. z Katedry ložiskovej geológie, PríF UK v Bratislave.
Dlhodobá banícka minulosť, vyhľadávanie a získavanie nerastov na území Slovenska bolo významné v historických dobách a je dôležité i v súčasnosti. Nerastné suroviny sú nielen ťažené, ale aj systematicky študované. Dozvieme sa viac o spôsoboch ich vyhľadávania a využívania, o surovinách potrebných v dnešnej dobe techniky a elektroniky aj o negatívnych dopadoch banskej činnosti na prírodu a životné prostredie.

Objavovňa SNM-PM   
16,00 - 21,00 h
   
prednášky a diskusie k aktuálnym problémom pre širokú verejnosť:
16,00 h
„Tajomný prípad mŕtveho Jána Clementa“
prednáša: Patrik Baxa, Bratislava
V bratislavskom Dóme sv. Martina sú uchovávané vypálené odtlačky ruky, ktoré sťa dôkaz svojich zjavení údajne zanechal duch nebohého Jána Clementa Zwespenbauera. Prednáška nám priblíži, ako udalosti z rokov 1641 – 1642 na tri storočia ovplyvnili život obyvateľov Prešporka a ako naše mesto preslávili v takmer celej Európe, pričom povytiahneme aj oponu zahaľujúcu tajuplné pozadie tohto príbehu. Prednáša autor knihy Prešporský duch – Svedectvo dejín (2016).
17,00 h
„Cesta do hlbín zvieracej duše“...alebo úloha etológie pri výskume správania zvierat
prednáša: Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD., PríF UK v Bratislave        
Etológia je vedná disciplína, vďaka ktorej je nám svet zvierat čoraz bližší. Pomáha nám lepšie pochopiť ich správanie v prirodzenom prostredí a zajatí, ich emocionálny život, ale aj mimoriadne schopnosti, ktorými sa odlišujú resp. približujú človeku.
18,00 h
„Svet drahých kameňov“
prednáša:  Mgr. Jana Fridrichová, PhD., PríF UK v Bratislave        
Už od začiatkov civilizácie človek  vyhľadával drahé kamene a používal ich.  Boli symbolom moci, postavenia, pripisovali sa im magické a liečivé účinky. Drahý kameň by mal spĺňať tri podmienky – vzácnosť výskytu v prírode, odolnosť a trvanlivosť  a  estetické kritériá – má zaujať svojou krásou.  Na prednáške sa dozvieme viac o vlastnostiach minerálov, o brúsení a opracovaní drahých kameňov i metódach ich identifikácie.
19,00 h
„Varíme s vedou - fyzika a chémia v kuchyni“
prezentácia: Bc. Patrik Čechvala, FMFI Bratislava, RNDr. Vasil Šmatko, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
Existuje nejaký súvis medzi varením a fyzikou alebo chémiou? Nepochybne áno. Samotná príprava jedla vlastne predstavuje akýsi typ experimentu. Využívame pri tom množstvo prírodných zákonov a ani si to nemusíme uvedomiť. Kuchyňa sa tak razom mení na laboratórium. Varenie tak môže predstavovať príjemný spôsob ako sa zoznámiť s prírodnými vedami. V prednáške si ukážeme, koľko zaujímavých vecí sa môže v jednotlivých receptoch a postupoch v kuchyni skrývať. Súčasne si aj niektoré veci prakticky ukážeme a pripravíme,   pričom využijeme aj nie úplne klasické ingrediencie. Nakoniec bude súčasťou aj menšia ochutnávka našich výtvorov.

Ostatné aktivity počas dňa

  • lektoráty k expozíciám SNM-PM; poradenská služba
    • vedomostný  kvíz v expozíciách SNM-PM
    • astronomické pozorovanie počas dňa  (v prípade priaznivého počasia) 13,00 -15,00 h slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry

Prízemie juh SNM-PM,    17,00 - 24,00 h
„Huby okolo nás“   
- výstava húb.  Hlavnou súčasťou širšie zameraného programu, ktorý má za úlohu zoznámiť návštevníka so skrytým svetom húb v našom okolí bude výstava čerstvých húb HUBY 2016; súčasťou je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Okrem čerstvých húb budú vystavené aj inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb.

Botanika a Zoológia SNM-PM
Poznáme skutočne všetky druhy našej fauny a flóry?
Prezentácia zameraná na poznávanie miznúcich a inváznych druhov živočíchov a rastlín.
Pre detského návštevníka možnosť zblízka spoznať živú fretku a pakobylky.
Mineralógia SNM-PM
Minerály, nerastné suroviny a drahé kamene
Existencia človeka v minulosti i v dnešnej dobe techniky a elektroniky bola a je závislá od dostatku rôznych nerastných surovín, ktoré pochádzajú z hlbín i povrchu Zeme. Prezentácia a možnosti využitia niektorých rudných, nerudných a environmentálnych surovín. Pozornosť bude venovaná aj drahým kameňom, ich vlastnostiam, ktoré je možné pozorovať vizuálne aj metódam identifikácie drahých kameňov.

Večer v Prírodovednom múzeu SNM    
17,00 - 23,30 h. 
Zasadačka SNM-PM, 3. poschodie    
Stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov“
stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; prezentácia jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch;  veda ako hra; metódy a výsledky dnešného výskumu prírodných vied, poznávania prírody;  pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum 
Antropológia SNM-PM
Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí
Rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie; exkurzie do antropologického depozitára. 
Paleontológia SNM-PM
Spoznávajte naše vyhynuté cicavce
– O cicavcoch, ktoré žili na území Slovenska v dávnej geologickej minulosti sa dozvedáme najmä z ich zachovaných skamenených kostí, rohov, parohov či zubov. Zuby vyhynutých cicavcov majú dobré determinačné znaky. Z morfológie zubov zistíme nielen o akého cicavca ide a čím sa živil, ale i v akom prostredí žil. Formou priamych ukážok fosílií a diskusiou s odborníkom spoznáte základné determinačné znaky zubov rastlinožravcov a mäsožravcov, dozviete sa základné informácie o vzhľade, životnom prostredí i najznámejších nálezoch veľkých cicavcov, ktoré žili na našom území v dávnej geologickej minulosti.
Paleontológia hrou – informácie o dávno vyhynutých rastlinách, živočíchoch a iných organizmoch a ich životnom prostredí zábavnou formou – prostredníctvom kvízov, krížoviek, puzzle ...
Miniplanetárium - astronómia
Projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie.
Zázračná príroda (fyzika a chémia ako ju možno nepoznáte) 
Príroda v experimentoch
Ako funguje príroda? Ukážeme si to prostredníctvom fyzikálnych a chemických pokusov v našom vedeckom stánku. Budeme sa venovať supravodivosti, nízkym teplotám, zmene skupenstiev a mnohému inému.

Nočné rozhovory
Objavovňa SNM-PM 
21,00 h - 24,00 h
„Život – jeho formy a vývoj – fakty a mýty“ 
 
Široká diskusia  s odborníkmi z oblasti molekulárnej biológie, evolúcie, zoológie a botaniky. Účasť na diskusii prisľúbili z Prírodovedeckej fakulty UK  Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.  a  Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.;  Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH z Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK; z Prírodovedného múzea SNM  RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.  Diskusiu povedie moderátor  Ing. Ján Mečiar, Bratislava.
V diskusii sa objavia témy:  vznik života,  bunka základ života, pôvod a evolúcia človeka, experimentálna evolúcia, základné tézy Darwinovej evolučnej teórie, čas a priestor v ontogenéze a evolúcii, synchrónia, heterochrónia a heterotopia, ekológia a evolúcia, variabiliita životných prejavov (life-history) na úrovni populácie a flexibilita života, evolúcia a metódy v biomedicínskom výskume smrť  ako koniec života a jej nedefinícia,  mechanizmy starnutia - bunka vs organizmus kmeňové bunky - život po smrti DNA ako kód života - veľmi zle napísaný softvér ľudský genómový projekt ; .... BARCODING SLOVENSKA (SK-BOL)  — výskum biodiverzity Slovenska a Európy s využitím kapacít molekulárneho laboratória v SNM-Prírodovednom múzeu,  .......
„SPÝTAJTE SA“ – otázky do diskusie NOČNÉ ROZHOVORY môžete klásť napísané na papierikoch,  ktoré vložíte do nádob v priestoroch SNM-PM  s výzvou „SPÝTAJTE SA“ – otázky do diskusie NOČNÉ ROZHOVORY
Livestream / priamy prenos z diskusie (záznam) na
http://www.metoo.sk/nocvyskumnikov?relacia=noc-vyskumnikov-2016-2 

Pred budovou SNM
do 24,00 h

Večerné astronomické pozorovania (v prípade priaznivého počasia) – planéta Venuša, Mars, Saturn a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy.

Zmena programu vyhradená; na všetky podujatia NV je vstup voľný

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt