Deň hliny – Čaro hliny

ilustračná foto 

slovenska verzia, slovak versionprepni na anglickú verziu stranky, switch to english version

Granty EHP
Spoločne za dobré nápady 

Logo Granty EHP a Nórska       Znak Slovenskej republiky 

Deň hliny – Čaro hliny získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 199 900,- € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 985,- € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora kapacít kultúrnych aktérov a podpora práce s publikom.

Číslo projektu: CLT02020
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie: júl 2020 – apríl 2023
Výška poskytnutého grantu: 199 900,-

Prijímateľ:
Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Partneri projektu:
Telemark museum, Skien, Nórsko, Mesto Modra

Podporovateľ projektu:
Slovenská ľudová majolika v Modre

Výsledok projektu:
Kultúrna komunikácia
Nová expozícia pre prezentáciu figuralistov
Podporenie kapacít kultúrnych aktérov
Podporená práca s publikom

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je dokumentácia a prezentácia života a diela Ľudovíta Štúra. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta a keramika. Keramické tradície sú prezentované v dvoch samostatných expozíciách v Galérii Ignáca Bizmayera a v Múzeu slovenskej keramickej plastiky.

Zameranie projektu

Cieľom projektu Deň hliny – Čaro hliny je posilnenie bilaterálnej spolupráce a vymazanie hraníc medzi Slovenskom a Nórskom prostredníctvom umeleckého vyjadrenia s ohľadom na rodovú rovnosť a menšiny.

O projekte

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre požiadalo v roku 2019 o nenávratný finančný príspevok z Grantu finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru v programe „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca" so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločný projekt s Telemark múzeom porcelánu v Porsgrunne a mestom Modra, ktorého názov znie Deň hliny – Čaro hliny (ClayDay – Magic of Clay). Hlavnou témou je hlina, z ktorej sa vyrába modranská keramika i nórsky porcelán. Spoločný cieľ tvorí výmena skúseností a spoznanie vzájomných „hlinených" tradícií.

Spolupráca bude prebiehať formou výmenných výstav v Modre a v Porsgrunne, ktoré budú prezentovať podobnosti a odlišnosti vo výrobe a maľovaní keramiky a porcelánu. 

Okrem výmenných výstav bude výsledkom projektu vynovený interiér Galérie národného umelca Ignáca Bizmayera, kde bude prezentovaná minulosť a súčasnosť figurálnej plastiky. 

Zo strany mesta Modra vznikne pre historické centrum nový Dizajn manuál s odkazom na prvky keramiky a taktiež laserové predstavenie na verejnej budove. Zaujímavým podujatím v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou v Modre bude sympózium umelcov z Nórska a Slovenska. Projekt vyvrcholí keramickým festivalom Slávnosť hliny – Keramická Modra na jeseň v roku 2022, Modra bude žiť keramikou a nórskym porcelánom. Posledným výstupom je tvorba keramických prvkov v meste, kedy majstri keramikári dostanú priestor pre pouličné umenie. 

Partnerstvo medzi SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Telemark múzeom porcelánu v Porsgrunne a mestom Modra prinesie veľa skúseností a benefitov pre všetkých zúčastnených partnerov a širokú verejnosť. Najväčším prínosom projektu však bude trvalá keramická stopa zanechaná v Modre.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. 

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

fb stránka
Granty EHP a Nórska na Slovensku
 

fb stránka

Deň hliny - Čaro hliny / Clay day - Magic of Clay 

fb stránka

Mesto Modra - oficiálna stránka

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 
Kontaktná osoba za SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra:

PhDr. Viera Jančovičová,
riaditeľka múzea SNM – MĽŠ – viera.jancovicova@snm.sk
Prosba o vyplnenie dotazníka: On-line prieskum o informovanosti o Grantoch EHP a Nórska


     Logo SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra              Logo Telemark múzeum


 Logo mesto Modra              Logo Porselens Museet, Telemark múzeum 

Deň Hliny pozvánka/Clay Day invitation (PDF, 432,6 kB)

(PDF, 432,6 kB)Anglická verzia English version 

 

Autorka fotografie tanieru na vizuále: Lucia Mandincová

Počet zobrazení: 9257