Konferencia Na sútoku riek


od 19. 3. 2013, 09:00 do 20. 3. 2013, 17:40

Konferencia Na sútoku riek

19. marec 2013, utorok

 

9.00 Pozdravné príhovory: Štátny archív v Bratislave, Slovenské národné múzeum

 

Program konferencie

 

  9.30-9.50                 Corinna Ziegler (ICARUS): Medzinárodný projekt „Pamäť bez hraníc.“ Hybná sila zvýšenej spolupráce medzi slovenskými a rakúskymi archívmi

  9.50-10.10              Richard Marsina (Trnavská univerzita v Trnave): O slovensko-rakúskej spolupráci pri vydávaní stredovekých prameňov

10.10-10.30              Vladimír Rábik (Trnavská univerzita v Trnave): Ut meatus Danubii debet esse limes regionum. Pokus o nové usporiadanie Uhorského kráľovstva po vymretí Arpádovcov

10.30-10.50              Juraj Šedivý (Univerzita Komenského v Bratislave): Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán

10.50-11.10              Peter Pišút (Univerzita Komenského v Bratislave): Dunaj na slovensko-rakúskom pomedzí

 

11.10-11.30                Prestávka na kávu

 

11.30-11.50              Ján Lukačka (Univerzita Komenského v Bratislave): Bratislava - Hainburg - Viedeň. Traja dobrí susedia na jednej rieke

11.50-12.10              Miriam Hlavačková (Historický ústav SAV): Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku stredoveku

 

12.10-13.10                Obedná prestávka

 

13.10-13.30              Jozef Baďurík (Univerzita Komenského v Bratislave): Ferdinand I. Habsburský, medzi Viedňou a Bratislavou

13.30-13.50              Mária Zacharová (Štátny archív v Bratislave): Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. storočí

13.50-14.10              Pavol Vrablec (Mestské centrum kultúry Malacky - Múzeum M. Tillnera v Malackách): Prievoz           vo Veľkých Levároch

14.10-14.30              Veronika Nováková (Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa): Obchodné vzťahy mestečiek Žitného ostrova s Viedňou v 17. - 19. storočí

14.30-14.50              Ján Kúkel (Archív hlavného mesta SR Bratislavy): Boj o víno. Spor mesta Bratislavy s Dolným Rakúskom o vývoz a dovoz vína na začiatku 17. storočia

14.50-15.10              Tomáš Tandlich (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Remeselníci v cenovej limitácii Bratislavskej stolice z roku 1704

 

15.10-15.30                Prestávka na kávu   

                                                                                                                                             

15.30-15.50              Maroš Mačuha (Bratislavský okrášľovací spolok): Baróni Révayovci, ich priatelia a familiarita medzi Slovenskom a Rakúskom v 16. a 17. storočí

15.50-16.10              Ivana Fialová (Slovenský národný archív): Na trase Viedeň - Holíč - Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín

16.10-16.30              Vladimír Segeš (Vojenský historický ústav): Uhorsko-rakúske pomedzie počas štvrtej koaličnej vojny v roku 1809

16.30-16.50              Roman Holec (Univerzita Komenského v Bratislave): Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolen 1856 – 1939)

16.50-17.10              Tina Sámelová (Archív hlavného mesta SR Bratislavy): Wimmerovci – sonda do života obchodníckej rodiny z Prešporka

17.10-17.30              Diskusia

 

20. marec 2013, streda

 

  9.00-9.20                Karl Heinz (ICARUS): Rodina Wienerwelten – cezhraničné aktivity medzi Moravou a Dunajom

  9.20-9.40                 Ladislav Vrtel (MVSR, odbor archívov a registratúr): Herold s dvomi tabardmi

  9.40-10.00              Elena Kurincová (Múzeum mesta Bratislavy): Mesto a monarchia – muzealizácia vzťahov

10.00-10.20              Zuzana Francová (Múzeum mesta Bratislavy): Úžitkové predmety viedenskej proveniencie v bratislavských meštianskych interiéroch pred rokom 1918

 

10.20-10.50              Prestávka na kávu

 

10.50-11.10              Daniela Kodajová (Historický ústav SAV): „Od Dunaja k Tatrám“ – úvahy slovenských romantikov o hraniciach a krajine obývanej Slovákmi

11.10-11.30              Michal Habaj (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave): Obraz rakúskych panovníkov u Jozefa Maliaka

11.30-11.50              Igor Zmeták (Univerzita Komenského v Bratislave): Friesenhofovci a Brodzany

11.50-12.10              Slávka Otčenášová (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach): Obraz Rakúšanov v československých a slovenských učebniciach dejepisu vydávaných v 20. storočí

 

12.10-13.10                Obedná prestávka

 

13.10-13.30              Stefan Mach (Rakúsky štátny archív): Vojenské matriky v Rakúskom štátnom archíve a ich historický význam pre rakúsko-slovenské pohraničie

13.30-13.50              Jana Zaťková (Vojenský historický ústav): Vojnoví zajatci z radov dôstojníkov a ich život v zajatí v oblasti V. zborového veliteľstva Bratislava počas 1. svetovej vojny

13.50-14.10              Juraj Valent: Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

14.10-14.30              Peter Chorvát (Vojenský historický ústav): Výstavba československých opevnení v bratislavskom predmostí a v regióne Záhoria (1933-1938)

14.30-14.50              Marián Manák (Ústav dejín Trnavskej univerzity): Povojnový osud Rakúska a Slovenska v rukách Spojencov

14.50-15.10              Milan Katuninec (Trnavská univerzita v Trnave): Spolupráca slovenských a rakúskych kresťanských odborových organizácií

 

15.10-15.30                Prestávka na kávu

 

15.30-15.50              David Schriffl (Rakúska akadémia vied): Rakúsko-slovenské vzťahy. Susedská spolupráca alebo neprekročiteľná hranica?

15.50-16.10              Daniela Tvrdoňová (Slovenský národný archív): Slovenskí reemigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy

16.10-16.30              Pavel Vimmer (Štátny archív v Bratislave): Ilegálne prechody vojakov a dôstojníkov cez slovensko-rakúske hranice po februári 1948

16.30-16.50              Matej Medvecký (Ústav pamäti národa): Zaostrené cez Dunaj: československá rozviedka a Rakúsko na začiatku studenej vojny

16.50-17.10              René Pawera (Univerzita Komenského v Bratislave) a František Vojtech (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave): Vybrané aspekty slovensko-rakúskych politicko-hospodárskych vzťahov

17.10-17.30                Diskusia