Vzťahy. Vladimír Ganaj

od 28. 8. 2020 do 19. 12. 2020


Netradičná výstava v netradičných priestoroch. V rozоstavaných priestoroch prízemia SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove, rekonštrukciu ktorých sa nám pre nedostatok peňazí nedarí dokončiť, pripravujeme výstavu mladého prešovského výtvarníka Vladimíra Ganaja, u ktorého sa nové formy imaginácie prelínajú s grotesknou paródiou i serióznou dvojznačnosťou.

Vernisáž výstavy VZŤAHY chystáme na 28.08.2020 o 17.00 h.
Pozvánka (JPG, 427,8 kB) 


Нетрадічна выстава в нетрадічных просторах. В розбитых просторах першого штоку СНМ – Музея русиньской културы у Пряшові, реконштрукцію якых про недостаток грошей не мож нияк раз докінчіти, приправлюєме выставу молодого пряшівского маляря Владіміра Ґаная, у якого ся новы формы імаґінації перелинають з ґротескнов пародіёв і серёзнов двойзначностёв. Вернісаж выставы ОДНОСИНЫ рихтуєме на 28.08.2020 о 17.00 год.