Zbierkový fond múzea

Získavanie a spravovanie zbierkového fondu je najdôležitejšou oblasťou činnosti Archeologického múzea. Podľa zriaďovacej listiny, „Archeologické múzeum sa pri budovaní zbierok zameriava na dokumentovanie vývoja Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. Pre prezentačné účely získava materiál aj z iných kultúrnych oblastí.“ Dominantnú časť zbierok teda tvorí materiál zo Slovenska. Od začiatku ich budovania sa zbierkové predmety získavajú predovšetkým vlastným archeologickým výskumom, v menšej miere darom, kúpou i prevodom z iných inštitúcií. Do leta 1944 sa v prehistorickom odbore Vlastivedného múzea zaevidovalo vyše 10 tisíc zbierkových predmetov. Počas zásahu budovy múzea leteckými bombami sa v roku 1944 asi tretina archeologického zbierkového fondu zničila. Do súčasnosti zbierka narástla na vyše 150 000 zaregistrovaných predmetov, celkový počet uložených artefaktov je zhruba desaťnásobne vyšší.

Ukážka evidenice

Spravované archeologické nálezy temer v úplnosti dokumentujú materiálnu kultúru pravekých, protohistorických, včasnostredovekých a stredovekých ľudských spoločenstiev obývajúcich územie dnešného Slovenska od doby, keď naň po prvý raz vstúpil predchodca dnešného človeka až po záver stredoveku, výnimočne až po 19. storočie. Počtom okrajové postavenie majú súbory zbierkových predmetov z iných kultúrnych oblastí, predovšetkým zo starovekého Egypta, z Grécka a z územia antickej Rímskej ríše. V rámci SNM sú archeologické zbierky uložené i v Etnografickom múzeu v Martine, Spišskom múzeu v Levoči a na zámku Betliar.

Odborné uchovanie zbierok
Od získavania zbierok nemožno oddeliť ich ochranu - konzerváciu, reštaurovanie, evidenciu a nakoniec i sprístupnenie zbierkových predmetov odbornej verejnosti.

V archeologickom múzeu sa pracovníci špecializujú predovšetkým na kon- zervovanie a reštaurovanie archeologických nálezov - keramiky a kovov. Pri náročnejších konzervátorských zákrokoch sú štandardom röntgenové snímky a exaktné určovanie chemického zloženie kovov a nekovových materiálov. Postupy konzervátorských zásahov sa zachytávajú v archivovaných protokoloch. Skladové - depozitárne priestory má Archeologické múzeum vo vlastnej budove. Zbierkové predmety sú uložené na regáloch, v skriniach a v zásuvkách. Na uschovanie cennejších artefaktov sú určené trezory.

Odborná evidencia zbierok

Štandardom je temperovanie priestorov, ich elektronické zabezpečenie, požiarna ochrana a špeciálne vyrobený obalový materiál. Evidencia archeologických nálezov vychádza zo zákona o múzeách a galériách č. 115/1998. Vyše 150 000 zbierkových predmetov je zaevidovaných v 1. a 2. stupni tradičným spôsobom - v inventárnych knihách. V súčasnosti sa pripravuje moderná elektronická verzia evidencie s možnosťou prístupu pre verejnosť.

Uskladnenie nálezov

Archeologický materiál študuje v Archeologickom múzeu každoročne okolo 30 odborníkov zo Slovenska i zahraničia. Približne 500 zbierkových predmetov požičiava múzeum ročne iným inštitúciám do expozícií a na výstavy.

Rozhovor z našim reštaurátorom Ľudovítom Poznanom.