LONGINUS - Po stopách legionárov

LONGINUS - Po stopách legionárov

           

Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko

Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Partner projektu: Slovenské národné múzeum

Názov projektu: Zriadenie archeologicko/historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leányvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. Entwicklung eines archäologisch/historischen Themen-Radweges zwischen dem Brückenkopfkastell Iža-Leányvár (lat. Celemantia) Bezirk Komarno und den Landgütern der Römischen Kaiserzeit von Leithaprodersdorf.

Akronym: Po stopách legionárov/ Auf den Spuren der Legionäre

Kód projektu: 305021U623

Rozpočet partnera projektu: 156 402,90 €

Suma podporená z EFRR: 132 942,47 €

Slovenské národné múzeum (SNM – Archeologické múzeum) v spolupráci s hlavným projektovým partnerom obcou Leithaprodersdorf (Rakúsko, Burgenland) získali finančné prostriedky z programu spolupráce Interreg V-A SK–AT na realizáciu projektu Zriadenie archeologicko/historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leányvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe.

Cieľom projektu jje vybudovanie archeologicko/historickej náučnej cyklocesty medzi rímskym táborom v Iži-Leányvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe. Na základe v Leithaprodersdorfe objaveného náhrobného kameňa Marka Vinia Longina, vojaka légie Prima Adiutrix slúžiaceho v rímskom tábore Celemantia v Iži, by mala byť tak klasickým spôsobom, ako aj digitálne označená trasa, ktorú prešiel M. V. Longinus po prepustení z armády, kým sa ako veterán usadil na dvorci v dnešnom Leithaprodersdorfe, kde žil až do smrti a kde ho aj pochovali. 

V rámci cyklocesty, ktorá vedie od hranice Rímskej ríše do bezprostredného zázemia rímskej provincie Panónia by mala byť širokej verejnosti sprostredkovaná vojenská služba v légii, ako aj zabezpečenie vojenských jednotiek slúžiacich na Dunajskej hranici. Súčasne by malo byť priblížené obrovské kultúrne bohatstvo z doby Rímskeho cisárstva získané archeologickým výskumom v predsunutom rímskom tábore Celemantia v Iži, v južnej časti Bratislavy situovanom tábore Gerulata v Rusovciach, v Archeologickom múzeu v Bratislave, v legionárskom tábore v Carnunte a v civilných usadlostiach, vybudovaných v blízkosti hranice. Popri tom by mali návštevníci, cyklisti a turisti spoznať ďalšie archeologicko/historické pozoruhodnosti regiónu. Plánované je vydanie cyklosprievodcu (brožúry) po pamiatkach.

Ponuka informácií na bicyklovej ceste by mala poslúžiť tak budovaniu historického povedomia, ako aj splniť kultúrne očakávania všetkých návštevníkov.

Strategickí partneri projektu:
V Rakúsku sú do projektu ako strategickí partneri bez finačnej účasti zahrnuté obce v Burgenlande (Loretto, Kittsee) a Dolnom Rakúsku (Au am Leithagebirge, Hof am Leithagebirge, Mannersdorf am Leithagebirge, Trautmansdorf-Sarasdorf a Bad-Deutsch Altenburg). Ďalšími strategickými partnermi sú: Archeologický park v Carnunte, Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, Reigonalbüro Römerland Carnuntum, Touristenverband Eisenstadt Leithaland a spolok „Gemeinnützinger Verein CuLex – Kulturaustausch durch Raum". Odborným garantom projektu je Spolkový pamiatkový úrad (Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie).

Na slovenské územie trasa vstupuje v Bratislave, kde budú v spolupráci so strategickým partnerom Múzeom mesta Bratislavy prezentované pamiatky na území mesta (NKP Devín, rímsky tábor Gerulata v Rusovciach a p.). Na trase náučnej cesty sú do projektu zapojení ďalší strategickí partneri v Trnavskom kraji (Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor Šamorín, obec Blatná na Ostrove, mesto Veľký Meder a Termál s.r.o. Veľký Meder) a Nitrianskom kraji (Podunajské múzeum v Komárne). Dôležitým strategickým partnerom pri vybudovaní náučnej cyklotrasy je Slovenský cykloklub, ktorý sa zaoberá značením cyklotrás na Slovensku, ktoré musí byť robené podľa štátnej normy a preto je nevyhnutné aby sa podieľal na vyznačení náučnej cyklocesty na slovenskom území.

Viac info na: www.sk-at.eu