Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti

od 29. 1. 2015 do 30. 9. 2016

Ľudovít Štúr (1815 - 1856) - reformátor slovenskej spoločnosti

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 Uhrovec - 12. 1. 1856 Modra) patrí bezpochyby k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Zapísal sa do nich ako ideový tvorca, iniciátor a aktívny realizátor zmien slovenskej spoločnosti v mimoriadne citlivej etape jej vývoja, v čase prechodu od stavovskej spoločnosti k spoločnosti občianskej. Svojou mnohostrannou činnosťou sa zaslúžil o rozvoj slovenského národného hnutia, ktoré pod jeho vedením nadobudlo schopnosť viesť zápas za národné práva Slovákov v ťažkých podmienkach národnostného útlaku ústiaceho do snáh o pomaďarčenie Slovákov. Hlavným cieľom životného snaženia Ľudovíta Štúra bolo povzniesť Slovákov ako svojbytný národ cestou všestrannej modernizácie na úroveň vyspelých európskych národov. Tento cieľ však nemali dosiahnuť na úkor iných, ale vlastným pričinením.

Výstava SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, predstavuje na 19 tematických paneloch a prostredníctvom 400 múzejných, galerijných a archívnych exponátov jeho život a dielo v kontexte slovenských dejín od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje ako sa v jednotlivých historických obdobiach až po súčasnosť napĺňal jeho ideový a mravný odkaz. Výstava tým nesie náboj posolstva dnešku.

 

Katalóg na stiahnutie (PDF, 58,7 MB)

 

Sprievodný film k výstave: