Paramenty – liturgické textílie

od 24. 6. 2015 do 17. 1. 2016

Paramenty – liturgické textílie

     Výstava Paramenty – liturgické textílie, prezentujúca viac ako dvesto predmetov zo zbierok viacerých múzeí a cirkevných inštitúcií, prináša prehľad typológie odevov a textílií, ktoré majú špecifickú funkciu: v zložitom systéme cirkevných obradov prispievajú k vytváraniu atmosféry tajomna, nevšednosti, zázraku. Predstavené sú v kontexte ich pôvodného určenia, teda vo väzbe na nositeľa a obradnú príležitosť. Prostredníctvom liturgických odevov a textílií poukazujeme aj na konfesionálnu rôznorodosť Slovenska. Spracované sú nielen odevy a textílie väčšinovej cirkvi na Slovensku – rímskokatolíckej – , ale aj pravoslávnej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
     Verejnosti približujeme takmer neznáme textilné a odevné pamiatky spájajúce sa s územím Slovenska. Práve odevy a textílie používané pri bohoslužbách predstavujú najstaršie dochované odevné artefakty, ktoré sú pre nás aj dnes svedectvom vývoja textilných techník, textilných remesiel, ale aj textilného priemyslu. Viaceré vystavené textílie a odevy sú v rámci Slovenska ojedinelými umeleckoremeselnými artefaktmi, ako napríklad stredoveké tkaniny a výšivky kazúl zo Spišskej Kapituly, barokové výšivky na pontifikálnych odevoch a textíliách zo zbierky Nitrianskeho biskupstva a z Katedrály svätého Martina v Bratislave.
     Prostredníctvom vystavovaných artefaktov chceme vyzdvihnúť aj prácu ešte stále málo známej oblasti reštaurovania – reštaurovanie textilu a odevu, ktorá má na pôde SNM – Historického múzea dlhoročnú tradíciu.