Konferencia Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod


21. 2. 2013, 09:00 - 16:00

Konferencia Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod

Konferencia sa uskutoční v Hudobnej sieni Bratislavského hradu 21.2.2013 od 9.00 do 14.45 h Súčasťou konferencie je aj slávnostné otvorenie výstavy Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod o 16.00 h

Program:
9.00 - 9.30 h Otvorenie konferencie
9.30 - 10.45 h I. blok
Titus Kolník: Počiatky kresťanstva v strednom Podunajsku vo svetle historických a archeologických prameňov
Peter Ivanič - Martin Hetényi: geopolitická situácia priestoru strednej a juhovýchodnej Európy v rannom stredoveku
Vladimír Turčan: Pôvodné slovanské náboženstvo a christianizácia stredodunajských Slovanov
10.50 - 11.50 h II. blok
Alexander T. Ruttkay: Najstaršie sakrálne stavby na Slovensku ako odraz christianizácie a budovania kresťanských inštitúcií v 9.-11. storočí
Martin Vančo: Funkcie veľkomoravských kostolov vo vzťahu k pohrebiskám
Matej Ruttkay: Mocenské centrá Nitrianskeho kniežatstva
12.00 - 12.55 h III. blok
Ján Steinhubel: Moravania, Chorváti a Bulhari v plánoch pápežskej kúrie
Andrej Škoviera: Životy svätého Nauma Ochridského ako historické pramene
13.30 - 14.30 h IV. blok
Dušan Škvarna: Cyrilo-metodský obraz v slovenskej kultúre 19. storočia.
Anna Vetráková: Oslavy tisícročného jubilea príchodu sv. Cyrila a sv. Metod na Veľkú Moravu v roku 1863
Adam Hudek: Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 20. storočí