Ponuka pre stredné školy – vzdelávacie programy

Ponuka pre stredné školy – vzdelávacie programy

Bádanie v múzeu

Výsledkom projektu Bádanie v múzeu je komplexný vzdelávací program, ktorý sa skladá z piatich samostatných vzdelávacích programov nadväzujúcich na učebné osnovy dejepisu stredných škôl. Učiteľ a študenti môžu počas jednej návštevy múzea absolvovať vždy jednu zo stanovených tém. K jednotlivým témam programov sú pre učiteľov pripravené metodické materiály pomocou ktorých budú môcť svojich študentov zorientovať v téme ešte pred návštevou múzea, a tiež materiály, ktoré im pomôžu návštevu po návrate z múzea spätne vyhodnotiť a zosumarizovať nové poznatky. Priamo v múzeu pracujú študenti formou samostatného výskumu pomocou pracovného listu, analýzy zbierkových predmetov a interpretácie historických prameňov. Svoje zistenia a názory následne prezentujú spolužiakom.

dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet v skupine: 24
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3: Človek sa spoločnosť (Dejepis a Občianska náuka), Umenie a kultúra
Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné schopnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj


Slovania a Veľká Morava
Ako videli stredovekí cestovatelia a obchodníci Slovanov? Čím sa živili Slovania v čase Veľkej Moravy? Kde sídlili? Akých bohov vyznávali? Prečo bolo potrebné, aby prijali kresťanstvo? Prečo potrebovali vlastné písmo? Sú niektoré z myšlienok Cyrila aktuálne aj dnes? Toto sú základné témy, ktoré riešia študenti počas programu. Po absolvovaní programu si majú uvedomiť, čo všetko je súčasťou našej kultúry a uchovalo sa nám ešte z čias starých Slovanov.

Feudalizmus – stredoveké zriadenie
Čo to znamenalo byť počas feudalizmu slobodným človekom? Aké práva mali šľachtici? Aké vrstvy spoločnosti poznal feudalizmus? Aké to bolo, byť poddaným v minulosti? Program má ambíciu predstaviť základné tri vrstvy spoločnosti v stredoveku a to aj s ich povinnosťami a právami.

Cirkev v stredoveku
Akú funkciu zohrávalo kresťanstvo v stredoveku? Ako dosiahlo pozíciu nielen náboženskej, ale aj mravnej a právnej autority? Ako sa táto jeho autorita prejavovala v živote bežných ľudí? Aký mala dosah na vytváranie takých javov ako je ideál krásy? V programe sa študenti skôr dozvedia viac o postavení kresťanstva v stredoveku ako o politických dejinách. Program je vysvetlením časti učiva, na ktorú nie je čas v škole.

Stredoveké mestá
Kde a ako mohlo v stredoveku vzniknúť mesto? Aké práva mali mešťania? Čo to vlastne znamenalo v stredoveku byť mešťanom? Kto mohol súdiť v meste? Čo bolo hospodárskym základom miest? Aké bolo spolužitie etník v meste?

Etnicita v stredovekom Uhorsku
Čo sa stalo so Slovanmi po zániku Veľkej Moravy? Ako riešil situáciu Belo IV. po vpáde Tatárov? Odkiaľ boli pozývaní hostia, ktorí osídľovali Uhorsko? Aké hospodárske organizácie priniesli so sebou? Kto mohol z poddaných v minulosti nosiť zbrane? Akú úlohu hrá v multietnickom prostredí jazyk?


Od črpáka k bryndzi

Program s prvkami objektového učenia oboznámi účastníkov s valašskou kolonizáciou a jej dôsledkami na kultúrny vývoj Slovenska. Okrem historických súvislostí spoznajú v širších kontextoch kultúrne dôsledky valašskej kolonizácie a ich miesto v našej dnešnej kultúre a spoločnosti.

dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet v skupine: 25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 3: Človek sa spoločnosť (Dejepis a Občianska náuka), Umenie a kultúra
Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné schopnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj______________________________

Ak Vás ponuka zaujala, objednajte si návštevu so svojou triedou v múzeu.

Ing. Vlasta Kozáková
e-mail: vlasta.kozakova@snm.sk, snmmartin@snm.sk
tel. č.: +421 43 24 54 231