Ponuka pre základné školy – vzdelávacie programy

Ponuka pre základné školy – vzdelávacie programy

Šúpoľové bábiky z krepu

Deti nemali v minulosti toľko hračiek ako tie dnešné. Občas im ich vyrobil starý rodič, ale často si ich vyrábali samé a z materiálov, ktoré im ponúkla príroda. V dnešnej dobe sa ku vhodnému šúpoliu dostávame ťažko, ale vieme ho v prípade bábik skvele nahradiť krepovým papierom. Výsledok skutočne prekvapí,  stačí trpezlivosť.

Ideálne pre: 4. ročník ZŠ a vyššie (pre mladšie deti je po konzultácii možná zjednodušená verzia) 

Dĺžka programu:

90 min.

maximálny počet v skupine: 

15 (aj s pedagógom)

nadväzuje na učebné osnovy:

regionálna výchova, umenie a kultúra, výtvarná výchova

Rok vo zvykoch – regionálna výchova

Cyklus vzdelávacích programov zložený z tvorivých dielní a veselého rozprávania na tému tradičnej ľudovej kultúry. Program sa týka týchto tém: Ondrej a ondrejské zvyky, Lucia, Modrotlač, Odev v minulosti, Veľká noc, Hrnčiarstvo, Letné práce.

Dĺžka programu: 60 – 90 min.
Optimálny počet v skupine: 20 – 25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 1: Príroda a spoločnosť (Vlastiveda), Umenie a kultúra (Výtvarná výchova), Človek a svet práce (Pracovné vyučovanie), Zdravie a pohyb (telesná výchova),
Prierezové témy: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra; Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Čo je múzeum?

Cieľom programu spojeného s tvorivou dielňou je predstaviť detskému návštevníkovi múzeum ako zaujímavú inštitúciu – priblížiť mu, čo sa skrýva pod týmto slovom, aké má múzeum poslanie, ako funguje a kto v ňom pracuje. V rámci programu sa deti zároveň oboznámia s vednými odbormi a profesiami, ktoré sú v múzeu zastúpené a ktoré sa podieľajú na jeho činnosti.

Dĺžka programu: 50 min.
Optimálny počet v skupine:  25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 1: Príroda a spoločnosť (Vlastiveda)
ISCED 2: Človek a spoločnosť (Dejepis)
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Od črpáka k bryndzi

Program s prvkami objektového učenia oboznámi účastníkov s valašskou kolonizáciou a jej dôsledkami na kultúrny vývoj Slovenska. Okrem historických súvislostí spoznajú v širších kontextoch kultúrne dôsledky valašskej kolonizácie a ich miesto v našej dnešnej kultúre a spoločnosti.

dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet v skupine: 25
Prepojenie so ŠVP (kód, vzdelávacia oblasť, predmet): ISCED 2: Človek a spoločnosť (Dejepis, Zemepis, Občianska náuka), Človek a svet práce (Technika), Umenie a kultúra (Výtvarná výchova)
Prierezové témy: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Osobnostný a sociálny rozvoj

 

„Z učňa majstrom za hodinu": Symbol drotárskeho remesla

Cieľom programu je prostredníctvom objektového učenia priblížiť žiakom formou voľného rozhovoru v širšom kontexte drotárstvo, jeho vznik a vývoj až po súčasné uplatnenie.

Dĺžka programu: 45 – 60 minút
Optimálny počet v skupine: max. 30
Prepojenie so ŠVP: Prierezové témy: Regionálna výchova, tradičná ľudová kultúra a remeslá, Osobnostný a sociálny rozvoj

 

„Z učňa majstrom za hodinu": Drotárstvo

Cieľom programu je bližšie spoznanie drotárskeho remesla prostredníctvom voľného rozhovoru a zároveň aj priameho kontaktu s konkrétnym materiálom – drôtom. Žiaci majú príležitosť využiť a rozvinúť vlastnú kreativitu.

Dĺžka programu: 60 – 90 minút
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Optimálny počet v skupine: 10 – 15 osôb (spolu s pedagógom)
Prepojenie so ŠVP: Prierezové témy: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra a remeslá, Osobnostný a sociálny rozvoj

 

______________________________

Dielničky podľa vašich požiadaviek
Ak máte tematický okruh alebo nápad na tvorivé dielne, pokojne nás kontaktujte a spoločne ušijeme dielničku na mieru. Spektrum tvorby je široké a možnosti sú rôzne, určite si nájdeme spoločnú cestu. Vyhovieť vašej požiadavke je pre nás inšpiráciou ako byť opäť lepší.
Ak Vás ponuka zaujala, objednajte si návštevu so svojou triedou v múzeu.

Ing. Vlasta Kozáková
e-mail: vlasta.kozakova@snm.sk, snmmartin@snm.sk
tel. č.: +421 43 24 54 231