Kalendárium podujatí XXXII. národopisného roka 2022

od 10. 4. 2022, 09:00 do 11. 12. 2022, 18:00

Kalendárium podujatí XXXII. národopisného roka 2022

10. apríl, Veľká noc na dedine

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/ 24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk
Mgr. Zuzana Pešťanská PhD., 043/ 24 58 114, zuzana.pestanska@snm.sk

April 10, Easter in the Countryside

Traditional spring customs and rituals presented by children´s folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.


 

24. apríl, Láska na dedine

Ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

April 24, Love in the Countryside

Love customs presented by folklore groups and ensembles.


 

15. máj, Te prindžaras amen / Spoznajme sa

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.

Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/ 43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk

May 15, Let's Get to Know Each Other

Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.


 

29. máj, Detská nedeľa

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/ 24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

May 29, Children's Sunday

Children folklore groups' performances and various attractions for children.


 

12. jún, Turčianske slávnosti folklóru

38. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl.

Kontakt: Turčianske kultúrne stredisko, Mgr. Ondrej Mlynarčík, 0917 494 708, 0905 061 821, folklor@tks.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/ 24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

June 12, Turiec Folklore Festival

The 38rd annual of the Turiec region's folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school's students.


 

25. jún, Na svätého Jána

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

June 25, St. John's Day

Presentation of customs connected with the summer solstice.


 

10. júl, Turčianska nedeľa

Prezentácia tradičnej kultúry, folklóru, zvykov a ľudovej umeleckej výroby z regiónu Turiec.

Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

July 10, Turiec Sunday

Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Turiec region.


 

24. júl, Turčianska harmonika

20. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 24, Turiec Harmonica

The 20th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.


 

14. august, Ľanová nedeľa

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/ 24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

August 14, Flax Sunday

Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.


 

28. august, Dožinky

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravytradičných jedál z obilnín.

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

August 28, Harvest Festival

Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.


 

11. september, Človek a príroda

,,Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/ 24 55 111, andrej.bendik@snm.sk
Výroba a predaj: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

September 11, The Man and Nature

Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.


 

25. september, Michalský jarmok

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovoumeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/ 24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk
Mgr. Zuzana Pešťanská PhD., 043/ 24 58 114, zuzana.pestanska@snm.sk

September 25, St. Michael's Fair

Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.


 

9. október, Keď sa zima opýta

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 113, martin.cirbus@snm.sk

October 9, When the Winter Asks You

Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.


 

11. december, Vianoce na dedine

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

Kontakt: Mgr. Zuzana Pešťanská PhD., 043/ 24 58 114, zuzana.pestanska@snm.sk
Mgr. Michaela Konečná, 043/ 24 58 114, michaela.konecna@snm.sk

December 11, Christmas in the Countryside

Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.


Program s kontaktmi na organizátorov podujatí (PDF, 1,5 MB)
Program with contacts for event managers (PDF, 1,5 MB)

*Zmena programu vyhradená.
*Please note that the program is subject to change.