Kalendárium podujatí XXXIII. národopisného roka 2023

od 19. 2. 2023, 09:00 do 10. 12. 2023, 18:00

Kalendárium podujatí XXXIII. národopisného roka 2023

19. február - Už sa fašiang kráti

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

February 19 - Shrovetide Will Be Over Soon

Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.


2. apríl - Veľká noc na dedine

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka. Ev. a. v. služby Božie

April 2 - Easter in the Countryside

Traditional spring customs and rituals presented by children´s folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.


30. apríl - Láska na dedine

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb. Ev. a. v. služby Božie

April 30 - Love in the Countryside 

Erecting of the Maypoles and love customs presented by folklore groups and ensembles.


28. máj - Detská nedeľa

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov. Ev. a. v. služby Božie

May 28 - Children’s Sunday

Children folklore groups’ performances and various attractions for children.


11. jún - Turčianske slávnosti folklóru

39. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov.
Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl. 

June 11 - Turiec Folklore Festival

The 39th annual of the Turiec region’s folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school’s students.


24. jún - Na svätého Jána

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

June 24 - St. John's Day

Presentation of customs connected with the summer solstice.


9. júl - Te prindžaras amen / Spoznajme sa

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov. Ev. a. v. služby Božie

July 9 - Let’s Get to Know Each Other

Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.


23. júl - Turčianska harmonika

21. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov. 

July 23 - Turiec Harmonica

The 21st year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.


6. august - Ľanová nedeľa

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre. Ev. a. v. služby Božie

August 6 - Flax Sunday

Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.


20. august - Dožinky

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín. Ev. a. v. služby Božie

August 20 - Harvest Festival

Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.


17. september - Človek a príroda

"Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody. Ev. a. v. služby Božie

September 17 - The Man and Nature

Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.


1. október - Michalský jarmok

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovoumeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov. Ev. a. v. služby Božie

October 1 - St. Michael's Fair

Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.


15. október - Keď sa zima opýta

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál. Ev. a. v. služby Božie

October 15 - When the Winter Asks You

Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.


10. december - Vianoce na dedine

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov. Ev. a. v. služby Božie

December 10 - Christmas in the Countryside

Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.


Program s kontaktmi na organizátorov podujatí
Program with contacts for event managers
(PDF, 1,4 MB)

Plagát / Poster

*Zmena programu vyhradená.
*Please note that the program is subject to change.