Kalendárium podujatí XXXIV. národopisného roka 2024

od 11. 2. 2024, 10:00 do 8. 12. 2024, 17:00

Kalendárium podujatí  XXXIV. národopisného roka 2024

11. február - Už sa fašiang kráti

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.

February 11 - Shrovetide Will Be Over Soon

Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.


24. marec - Veľká noc na dedine

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné
a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

March 24 - Easter in the Countryside

Traditional spring customs and rituals presented by children´s folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.


28. apríl - Láska na dedine

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

April 28 - Love in the Countryside

Erecting of the Maypoles and love customs presented by folklore groups and ensembles.


12. máj - Te prindžaras amen / Spoznajme sa

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.   

May 12 - Let’s Get to Know Each Other

Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.


2. jún - Detská nedeľa

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

June 2 - Children’s Sunday

Children folklore groups’ performances and various attractions for children.


16. jún - Turčianske slávnosti folklóru

40. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl.

June 16 - Turiec Folklore Festival

The 40th annual year of the Turiec folklore festival in the region. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music, and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with the presentation of traditional craft in the works of secondary school students.


22. jún - Na svätého Jána

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

June 22 - St. John's Day

Presentation of customs connected with the summer solstice.


21. júl - Turčianska harmonika

22. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

July 21 - Turiec Harmonica

The 22nd year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.


11. august - Ľanová nedeľa

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

August 11 - Flax Sunday

Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.


25. august - Dožinky

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

August 25 - Harvest Festival

Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.


8. september - Človek a príroda

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

September 8 - The Man and Nature

Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.


29. september - Michalský jarmok

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovoumeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

September 29 - St. Michael's Fair

Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.


13. október - Keď sa zima opýta

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ukážky prípravy zemiakových jedál.

October 13 - When the Winter Asks You

Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, preparation of potato foods.


8. december - Vianoce na dedine

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

December 8 - Christmas in the Countryside

Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.


Zmena programu vyhradená.

Please note that the program is subject to change.

Kontakt

Kontakty na organizátorov (PDF, 1,4 MB)