Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919 - 1939 a 1939 - 1950, stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR

25. 11. 2010, 13:00 - 19:00

Rusínske školstvo, kultúra a osveta na Slovensku v rokoch 1919 - 1939 a 1939 - 1950, stav, problémy a význam pre súčasný rozvoj kultúry v SR

Odborný seminár sa uskutoční dňa 25. novembra 2010 /štvrtok/ od 13:00 hod. v SNM - Múzeu rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova 10 na 8. poschodí.

 

 

 

PROGRAM:

1. časť

13.00-13.45 Prezentácia výstavky pod názvom: „Z dejín rusínskeho školstva na Slovensku v rokoch 1919 – 1950“ (doplnená dobovými fotodokumentmi)

13.45-14.00 Prezentácia účastníkov

14.00-14.15 Otvorenie – Mgr. Gabriel Beskyd, predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku A. Duchnoviča v Prešove a PhDr. Oľga Glosíková, DrSc., riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove

14.15-16.30 Vystúpenie referujúcich, dĺžka referátu max. 15 min.

16.30-17.00 Prestávka (bude podané občerstvenie)

 

2. časť

17.00-18.30 Diskusia (v rámci diskusie vystúpi o. i. Mgr. Marek Gaj, metodik rusínskeho jazyka pre ZŠ a SŠ Metodicko–pedagogického centra v Prešove)

18.30-19.00 Záver seminára - vyhodnotenie - Mgr. Gabriel Beskyd

 

Na odbornom seminári s referátmi vystúpia:

- PhDr. Stanislav Konečný, CSc., samostatný vedecký pracovník SAV Košice: „Rusínska otázka v slovanskej politike prvej polovice 20. storočia“.

PhDr. Gabriel Székely, PhD., riaditeľ gréckokat. škol. úradu, Prešov: „Prínos gréckokatolíckej cirkvi do rozvoja rusínskeho cirkevného školstva na Slovensku v rokoch 1919 – 1939, 1939 – 1950“.

- Doc. PhDr. Anna Plišková, PhD., riaditeľka Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Prešov: „Rusínska jazyková otázka na Slovensku v medzivojnovom období“.

- Mgr. Gabriel Beskyd, predseda Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku A. Duchnoviča v Prešove: „Vývoj a niektoré problémy školstva a kultúry Rusínov na Slovensku v rokoch 1919 – 1950“.

- PhDr. Oľga Glosíková, DrSc., riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove: „Vplyv rusínskeho školstva na proces formovania vlastnej kultúrnej identity“.

- Mgr. Peter Krajňák, pedagóg, Prešov: „Prešovská kapitula a jej prínos pre rozvoj rusínskej kultúry a osvety na Slovensku v rokoch 1919 – 1950“.

 

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR. Program Kultúra národnostných menšín 2010.