Program SNM – MRK pre školy

od 10. 9. 2019

Program SNM – MRK pre školy


SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove buduje a rozširuje svoju spoluprácu so školami v meste Prešov i v rámci regiónu. Na základe pripravených aktivít ponúka školám alternatívny spôsob návštevy múzea – stálych expozícií a dočasných výstav a je miestom realizácie tvorivých ateliérov pre všetky vekové kategórie, no prevažne pre deti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ. Poskytuje konzultácie študentom vysokých škôl na Slovensku aj zo zahraničia v rámci spolupráce s Prešovskou univerzitou v Prešove a Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry tejto univerzity. SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove ponúka v multifunkčných priestoroch možnosti realizovať aj náročnejšie programy pre dospelú verejnosť – prednášky, besedy a lektoráty. Je to zároveň priestor, kde môžu rodičia s deťmi tráviť svoj voľný čas. Všetky programy – Tvorivé ateliéry v múzejných priestoroch vedú odborní pracovníci múzea alebo externí lektori. Históriu, umenie, kultúrne tradície Rusínov sa učíme prezentovať alternatívnymi formami, pútajúcimi verejnosť bez ohľadu na národnosť, vierovyznanie či dosiahnutý stupeň vzdelania. Aj vážne témy chceme postupne sprostredkúvať zrozumiteľnou rečou, vhodnejšou na porozumenie pre širokú verejnosť rôznej vekovej kategórie.

SNM – MRK v Prešove realizuje tvorivé ateliéry a školy pri múzeu:

Škola rusínskeho jazyka v múzeu (pre dospelých) Ľuby Kráľovej (od septembra 2019 do marca 2020 sa táto škola realizovala raz v týždni každý štvrtok od 15,30 hod. do 16,30 hod.).

Ateliér ľudovej tvorivosti Eleny Sotákovej sa realizoval sporadicky podľa záujmu účastníčok ateliéru a časových možností lektorky, súkromnej podnikateľky v šití ľudových krojov.

Ateliér poznávania histórie Rusínov prostredníctvom dramatických hier Jaroslavy Sisákovej sa realizoval sporadicky podľa záujmu škôl s vyučovacím jazykom rusínskym alebo s vyučovaním jazyka rusínskeho. 

Informácie o prístupe do múzea a jeho bezbariérovosti 

Všetky expozície múzea sú na Masarykovej ulici č. 20 v sídle múzea neďaleko centra mesta. Do Prešova sa dostanete autobusovým a železničným spojením, regionálnymi, diaľkovými i medzinárodnými linkami. Vlakové spojenie: z trate Košice – Bratislava, prestupná stanica Kysak. V Prešove sa SNM – Múzeum rusínskej kultúry nachádza na hlavnom cestnom ťahu smerom z Košíc a autobusovej a železničnej stanice do centra mesta. Budova múzea sa nachádza uprostred medzi zastávkami MHD - Železničná (autobusová) stanica a Čierny most. Zo železničnej a autobusovej stanice smerom do mesta je možné do múzea ísť pešo cca 300m. 

Najbližšie parkovisko sa nachádza na nádvorí areálu bývalých vojenských kasární, pri súkromnej reštaurácii Čierny barón. 

K budove SNM – MRK v Prešove je zabezpečený bezbariérový prístup cestou a chodníkom, až k hlavnému vchodu do múzea. Výstavné priestory v súčasnosti sú iba na 1. poschodí, v budove nemáme výťah, ani zariadenie na prekonanie bariér, schodolez, preto nemôžeme v plnej miere poskytnúť návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu prístup do výstavných priestorov. Návštevníci s obmedzenou schopnosťou pohybu a iným postihnutím môžu požiadať zamestnancov múzea o pomoc a asistenciu pri prekonaní schodov na 1. poschodie do výstavných priestorov. 

  

СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові будує і розшырює свою сполупрацю із школами в містї Пряшів і в рамках реґіону. На основі приправленых подїй пропонує школам алтернатівный способ навщівы музея – незмінных експозіцій і дочасных выстав. Одночасно є містом реалізації творчіх ательєрів про вшыткы віковы катеґорії, переважно про дїти і молоды з матерьскых, основным і середнїх школ. Пропонує конзултації штудентім высокых школ на Словакії і зо заграніча в рамках сполочной роботы з Пряшівсков універзітов в Пряшові і Інштітутом русиньского языка і културы той самой універзіты. СНМ – Музей русиньской културы в Пряшові пропонує в мултіфункчных просторах можности реалізовати і зложітїшы проґрамы про дорослу верейность – лекції, бісїды і лектораты. Є то тыж простор, де можуть родічі з дїтми перевести свій вольный час. Вшыткы проґрамы – Творчі ательєры в музейных просторах ведуть фаховы працовници музея або екстерны лекторы. Історію, уміня, културны традіції Русинів ся учіме презентовати алтернатівными формами, інтересуючіми верейности без роздїлу народности, віры ці досягнутой уровни освіты. І в важных темах хочеме быти поступно посередником зрозумілой речі, сучой на порозуміня про шыроку верейность розмаїтой віковой катеґорії. 

СНМ – МРК в Пряшові реалізує творивы ательєры і школы коло музея: 
Школа русиньского языка в музею (про дорослых) Любы Кралёвой (од септембра 2019 до марца 2020 ся тота школа реалізовала раз в тыждню каждый четверь од 15,30 год. До 16,30 год.). 

Ательєр народной творивости Елены Сотаковой ся реалізовав спорадічно подля інтересу фреквентанток ательєра і часовых можностей лекторкы, сукромный подникателькы в шытю народных кроїв. 

Ательєр познаваня історії Русинів посередницьтвом драматічных гер Ярославы Сисаковой ся реалізовав спорадічно подля інтересу школ з навчалным языком русиньскым або з навчанём языка русьньского. 

InformІнформації о приступі до музея і ёго безбарьєровости 

Вшыткы експозіції музея суть на Масариковій уліцї ч. 20 в централї музея недалеко центра міста Пряшів. До Пряшова ся дістанете автобусовым і железнічным споїнём, реґіоналныма і меджінародныма лінками. Влакове споїня: з напряму Кошыцї – Братїслава, переступна станіця Кісак. В Пряшові ся Словацькый народный музей – Музей русиньской културы находить на главній дразї в напрямі з Кошыць і з автубусовой і железнічной станіцї до центра міста. Будова музея ся находить в серединї меджі заставками МГД - Железнічна (aвтобусова) станіця і Чорный міст. Із железнічной і автобусовой станіцї в напрямі до міста є можне до музея іти пішо приближно 300 метрів. 

Найблизше парковіско ся находить на дворї ареалу бывшых воєньскых касарнїв, коло сукромной рештаврації Чорный барон. 

Ід будові СНМ – МРК в Пряшові є забезпеченый безбарьєровый приступ путёв і ходником, аж ку главному входу до музея. Выставны просторы суть в сучасности лем на першім штоку, в будові нe маєме вытяг, ани заряджіня на переконаня барьєр, ґарадічолїз, зато не можеме в повній мірї предоставити навщивникім з обмедженов схопностёв погыбу приступ до выставных просторїв. 

Навщивници з обмедженов схопностёв погыбу і іншым постигнутём можуть пожадати сзаместнанцїв музея о поміч і асістенцію при переконаваню ґарадічів нa 1. шток до выставных просторів. Potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt