Poslanie a história múzea

Poslanie

Spišský hrad je unikátny príklad vývoja hradnej architektúry nielen na Spiši, ale aj v celoslovenskom a európskom kontexte. Jeho plošne rozsiahla románska dispozícia z 13. storočia je dokladom obrannej a obytnej funkcie hradu s opevneným hradným jadrom (akropolou), románskym predhradím, refúgiom a dochovanými typologickými stavebnými druhmi, ako sú obranné veže, obytný kráľovský palác, cisterna, vstupné brány (veže). Táto podoba sa vo výraznej miere zachovala jasne čitateľná dodnes. Podobne aj všetky ďalšie slohové prestavby sú dokladom stavebného vývoja hradu a premien jeho funkcie, spočiatku ako kráľovského sídla a neskôr ako šľachtickej rezidencie. 

História 

Intenzívna stavebná činnosť na hradnom brale sa rozvinula už na začiatku 12. storočia. Architektúru Spišského hradu je možné rozdeliť na tri charakteristické časti – tzv. horný hrad, stredné a dolné nádvorie. V prvej polovici 12. storočia tu už stál vyspelý fortifikačný komplex, ktorého ústredným objektom bola kruhová veža horného hradu. V 20. rokoch 13. storočia bol postavený rozmerný, monumentálny románsky palác – hranolová budova s tromi podlažiami, zachovaná dodnes. V poslednej tretine 14. storočia za vlády Ľudovíta I. Veľkého pribudlo na západnej strane staršieho jadra nové predhradie, dnes nazývané stredné nádvorie. V 1. polovici 15. storočia bol stavebný vývoj ukončený výstavbou dolného nádvoria. Od roku 1465 pôvodne kráľovský hrad prešiel do vlastníctva významných šľachtických rodov. Ako prví ho vlastnili Zápoľskovci, po nich Thurzovci a od roku 1638 do polovice 20. storočia Csákyovci. Hrad v roku 1781 vyhorel a postupne sa menil na ruinu. Pamiatkovo-architektonický a archeologický výskum, spojený s postupnou pamiatkovou obnovou sa začal v roku 1970. Prvá múzejná expozícia bola otvorená v roku 1983 v suteréne hradného paláca Zápoľských Rekonštrukčné práce pokračujú aj v súčasnosti.