Bojná - významné kniežacie centrum starých Slovanov

od 8. 12. 2009 do 30. 9. 2010

Video z výstavy pozri na SNM TV

Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava Slovanské hradisko Valy v Bojnej (okres Topoľčany) sa v ostatných rokoch stalo jednou z odborne i mediálne najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. Hoci opevnenie bolo dávno známe, do širšieho povedomia vstúpilo až v posledných dvoch desaťročiach vďaka novým nálezom, ktoré objavili amatérski zberatelia. Časť z nich sa podarilo zachrániť a začleniť do zbierok archeologických inštitúcií (Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Archeologický ústav SAV Nitra, Ponitrianske múzeum Nitra), časť skončila v súkromných zbierkach. Lokalita je predmetom archeologického výskumu pod vedením K. Pietu z Archeologického ústavu SAV Nitra. Výsledky výskumu značne doplnili známe poznatky a priniesli nové, nečakané informácie o fortifikácii a sídliskovej štruktúre hradiska. Aj pri úplnej absencii písomných prameňov dokázali, že hradisko bolo už pred vznikom Veľkej Moravy sídlom miestnej slovanskej elity, ktorá stála na počiatku kryštalizácie slovenského národa. V bohatom nálezovom fonde z výskumu, ktorý dnes obsahuje tisíce položiek, je zastúpené poľnohospodárske náradie, remeselnícke nástroje, predmety bežnej potreby a militáriá. Samostatnú skupinu predstavujú ozdoby opaskov a súčasti jazdeckého postroja, ktoré sú dôkazom bohatstva príslušníkov miestneho kniežacieho rodu. Úplne nečakané sú ďalšie nálezy: doklady kresťanstva pochádzajúce z dôb pred príchodom Cyrila a Metoda. Ide predovšetkým o pozlátené tepané plakety, ktoré v rámci nálezov z raného stredoveku predstavujú unikátne artefakty v celoeurópskom meradle. Ich predlohy nájdeme v západnej Európe, predovšetkým v karolínskom prostredí. Rovnako významný je bronzový zvon z kresťanského kostola, najstarší známy zvon na slovenskom území. Výsledky archeologického výskumu hradiska dokazujú, že v 8. – 9. storočí n. l. slúžilo ako dôležité mocenské, remeselnícke a obchodné centrum hornej Nitry, porovnateľné s najvýznamnejšími súvekými lokalitami. Bojná patrí k výnimočným ranostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. Napriek tomu, že archeologický výskum hradiska ešte nie je ukončený, už dnes možno povedať, že priniesol objavné poznatky dosiaľ zdanlivo nenávratne utopené v hĺbke dejín. Výber z bohatého nálezového fondu hradiska v Bojnej bol už predstavený na výstavách v Nitre a v Brne. Výstava v Bratislave je doplnená o exponáty pochádzajúce zo zbierok SNM – Archeologického múzea a tiež o najnovšie artefakty získané počas archeologického výskumu lokality.

Autori: Vladimír Turčan, Katarína Tomčíková