Poslanie a história múzea


Poslanie

SNM – Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek. V bohatom zbierkovom fonde Archeologického múzea sa nachádza množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek, ktoré pochádzajú najmä z vlastných archeologických výskumov. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul. 12 v Bratislave.

Výstavnú činnosť vhodne dopĺňajú aj iné formy kultúrnych aktivít: prednášky a besedy s archeologickou tematikou organizované odbornými pracovníkmi múzea, premietanie videofilmov, vyučovacie hodiny pre všetky typy škôl a odborný výklad pre širokú verejnosť.

Múzeum zabezpečuje realizáciu záchranných archeologických výskumov vyvolaných stavebnou činnosťou, zemnými prácami a pod. V prípade, že Vám bol predpísaný archeologický výskum, kontaktujte nás na adrese: archeolog@snm.sk.

Nálezy pochádzajú najmä z archeologických výskumov nášho múzea.

E-mail: archeolog@snm.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Turčan
Web: www.snm.sk/am
Facebook
História


Archeologické múzeum, teraz na Žižkovej ulici č. 12 v Bratislave je súčasťou Slovenského národného múzea. Inštitúcia má už svoju históriu, priamo nadväzuje na svojich predchodcov v Bratislave a v Martine: Slovenské Vlastivedné múzeum založené v roku 1924, ktoré po zlúčení so Zemědelským múzeom nieslo od roku 1940 názov Slovenské múzeum. Slovenské múzeum po spojení so Slovenským národným múzeom v Martine vytvorili v roku 1961 spoločné Slovenské národné múzeum (ďalej SNM).

Oddelenie špecializované na archeológiu sa organizačne konštituovalo v SNM a u jeho predchodcov postupne. Už v roku 1924 bol vo Vlastivednom múzeu ustanovený odbor historicko-archeologický, od roku 1932 aj odbor pravekej archeológie. V roku 1969 vznikol v SNM popri prírodovednom a historickom ústave aj ústav archeologický s 12 odbornými a vedeckými pracovníkmi. Archeologický ústav SNM sa v roku 1989 vyčlenil ako organizačná jednotka - Archeologické múzeum, sídliace od r. 1991 v samostatnej budove. Múzeum je rozčlenené na 4 oddelenia: odborné, technické, dokumentačné a prezentačné.          

                                               

Prvým špecialistom činným vo Vlastivednom múzeu bol profesor Jan Eisner, zakladateľ modernej archeológie na Slovensku. Zatiaľ čo J. Eisner pracoval v Múzeu až do roku 1939 ako dobrovoľný spolupracovník – volontér, v roku 1931 bola v Múzeu na plný úväzok zamestnaná absolventka archeológie Ľ. Kraskovská.
 
Postupne, od roku 1956 prichádzali na bratislavské pracovisko M. Pichlerová, J. Paulík, B. Polla, B. Egyházy-Jurovská, L. Zachar, A. Habovštiak, Z. Drenko, E. Studeníková, Š. Holčík a A. Vallašek. Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných archeológov (18) bol v Múzeu zamestnaný na začiatku deväťdesiatych rokov, odkedy ich počet postupne klesá. V roku 2017 pracuje v Archeologickom múzeu 19 zamestnancov, z nich 10 archeológov. Archeologické pracoviská menšieho rozsahu sú v rámci SNM aj v Etnografickom múzeu v Martine a v Spišskom múzeu v Levoči. SNM-Archeologické múzeum má celoštátnu pôsobnosť, činnosť jeho pracovníkov sa dá formálne rozdeliť na budovanie a ochranu zbierok, vedu a výskum ako aj prezentáciu.