Etnofolk

od 11. 3. 2014 do 31. 7. 2014

Ľudová kultúra v jej známej historickej podobe už nie je v plnej šírke prirodzenou súčasťou každodenného či sviatočného života. Mnohé tradičné kultúrne elementy už stratili svoj praktický význam a prestali plniť svoje pôvodné funkcie. Iné sa postupne transformovali do súčasného spôsobu života a prispôsobili sa potrebám a predstavám ľudí. Expanzia nových kultúrnych prvkov naučila dnešného človeka vnímať vlastnú kultúru inak. Spolu so šírením globalizácie sa udomácňovala myšlienka ochrániť dedičstvo kultúry predchádzajúcich generácií.

Výstava ETNOFOLK je rozdelená do 10 celkov, ktoré tvoria témy kultúrna krajina, tradičná architektúra, interiér a dvor, ľudové umenie, ľudová obradnosť a ľudová zbožnosť, ľudová hudba a tanec, ľudový odev, tradičné remeslá, uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry.

Výstava je prezentáciou medzinárodného projektu Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaného v rámci programu Central Europe Programme, spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Projekt ETNOFOLK spojil etnologické pracoviská štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Slovinska – v snahe prispieť k ochrane a rozvíjaniu dedičstva ľudovej kultúry. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie internetového portálu ETNOFOLK (www.etnofolk.eu), ktorý od apríla 2014 verejnosti prezentuje archívne i aktuálne informácie z oblasti ľudovej kultúry vo forme množstva obrazových a textových dokumentov, máp, video- a audio záznamov z participujúcich krajín. Informácie z portálu ETNOFOLK sú potenciálne dôležité nielen pre výskumníkov, učiteľov a študentov, ale aj pre muzeologických pracovníkov, lokálnych a regionálnych politikov a pre všetkých kreatívnych ľudí, hľadajúcich nadčasové zdroje inšpirácie.

Hlavným riešiteľom projektu je Etnologický ústav AV ČR v Prahe a ďalšími partnermi sú etnologické pracoviská Ústav etnológie SAV v Bratislave, Inštitút kultúrnych a sociálnych štúdií FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete v Budapešti a Institut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljane. Etnologické pracoviská štyroch stredoeurópskych krajín sa tak zapojili do prípravy internetového portálu, na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj ďalšie informácie o využívaní tohto kultúrneho dedičstva.