Veda a výskum


Veda a výskum sú jednou zo základných činností múzejných pracovníkov. V oblasti archeológie pokračujú kurátori zamestnaní v Archeologickom múzeu v práci svojich predchodcov v Slovenskom národnom múzeu v Martine (zal. 1908) i Slovenskom vlastivednom múzeu v Bratislave (zal. 1924). Vedecko-výskumné úlohy odborných zamestnancov – kurátorov v SNM – Archeologickom múzeu navrhuje a stav ich rozpracovania hodnotí Vedecká rada.

Zloženie Vedeckej rady:
Predseda: Mgr. Igor Bazovský, PhD. SNM – AM Bratislava

Členovia: doc. PhDr. G. Březinová, CSc. AÚ SAV Nitra, doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. Katedra klasickej archeológie, Trnavská univerzita, Mgr. Marek Budaj, PhD. SNM – HM Bratislava,  PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. SNM – AM Bratislava

Vedecko-výskumná úloha dlhodobá, celoinštitucionálna:
Archeológia Malých Karpát s dôrazom na opevnené sídla.

Vedecko-výskumné úlohy krátkodobé (ústavné):
Sídliská starej lineárnej keramiky na juhozápadnom Slovensku
Sídliská stredodunajskej mohylovej kultúry na západnom Slovensku
Praveké až včasnostredoveké osídlenie juhozápadnej časti Záhoria
Protohistorické osídlenie širšej oblasti Bratislavskej brány (v dobe laténskej a rímskej)
Historická stavebná keramika na Slovensku

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Longinus - Po stopách legionárov: Zriadenie archeologicko/historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leányvári (lat. Celemantia) okres Komárno a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe.