Dotyky s ľudovou kultúrou - Vlákno

od 2. 5. 2019 do 27. 10. 2019

Dotyky s ľudovou kultúrou - Vlákno


Ľudová kultúra očami mladých – to je hlavný motív výstavného projektu Dotyky s ľudovou kultúrou. Na jeho štvrtý ročník Vás pozývame do Slovenského národného múzea v Martine vo štvrtok 2. mája 2019 o 16.00 hod. Študenti umeleckých škôl z Trenčína a Ružomberka spolu so svojimi partnerskými školami z Maďarska a Poľska Vám v Slovenskom národnom múzeu v Martine ukážu, čo si predstavia, keď sa povie vlákno. Otvorenie výstavy študentských prác bude spojené s módnou prehliadkou. 

Pozvánka

Štvrtý ročník výstavy Dotyky s ľudovou kultúrou s podtitulom Vlákno predstaví práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Strednej umeleckej školy v Trenčíne, Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara v Zakopanom a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma. Mladí umelci sa pri svojej tvorbe inšpirovali zbierkovými predmetmi Slovenského národného múzea v Martine.

Vlákno sa ako niť preplieta celou ľudovou kultúrou. Téma, na prvý pohľad upozorňujúca na textil, má však širšie uplatnenie. Študenti mali možnosť inšpirovať sa nielen textilom ako materiálom, ale aj štruktúrou, ktorá ho vytvára. Mohli sledovať líniu výšivky, paličkovanej čipky či akejkoľvek inej techniky. Inšpiráciu mohli nájsť aj v pozorovaní vlákna v dreve či prútí, pričom pojem vlákno mohli uplatniť aj pri vnímaní iných materiálov, napríklad drôtu. Na základe návštevy múzea a bližšieho pohľadu na muzeálne predmety vytvorili vlastné práce, ktoré spracovali do podoby dekoratívnych predmetov, produktového dizajnu, textilných prác, kostýmov alebo napríklad fotografie a grafiky.

Projekt Dotyky s ľudovou kultúrou vznikol v roku 2007. Slovenské národné múzeum v Martine oslovilo po predošlých úspešných spoluprácach umelecké školy z Ružomberka a Trenčína. Študenti sa vtedy mohli v múzeu bližšie zoznámiť so zbierkovými predmetmi a svoju inšpiráciu detailom alebo motívom pretavili cez svoj pohľad do textilnej tvorby, grafiky alebo napríklad animácie. Prvý ročník projektu, ktorý sa realizoval v roku 2009, sa odvíjal od témy ľudového odevu, pre druhý ročník v roku 2012 vybralo múzeum zo svojich depozitárov pre študentov ľudové hračky a v roku 2015 boli témou symbol a ornament.

To, ako sa mladí umelci dotýkali ľudovej kultúry a ako sa ľudová kultúra dotkla ich, si môžete pozrieť v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Etnografickom múzeu na Malej hore 2 od 3. mája 2019 do 27. októbra 2019.

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

O projekte Dotyky s ľudovou kultúrou

Tradičná kultúra našich predkov očami mladých výtvarníkov je hlavným motívom projektu Dotyky s ľudovou kultúrou. Verejnosti ho prináša Slovenské národné múzeum v Martine (ďalej SNM v Martine) v spolupráci so Strednou umeleckou školou Trenčín a Školou úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

V roku 2007 SNM v Martine oslovilo uvedené školy s návrhom podieľať sa na projekte Dotyky s ľudovou kultúrou. Na základe prehliadky expozícií múzea mali stredoškoláci možnosť oboznámiť sa so širším kontextom exponátov – zbierkových predmetov, ktoré ich zaujali. Následne mali svoju inšpiráciu detailom, motívom alebo dekórom spracovať cez vlastný pohľad a bez pátosu. Výsledný materiál, ktorý študenti predstavili ako svoje ročníkové a klauzúrne práce z textilnej tvorby, grafiky, animácie a ďalších odborov, bol mimoriadne zaujímavý. Výstup projektu – výstava s rovnomenným názvom, bola sprístupnená v septembri roku 2009. K účasti na úvodnom ročníku projektu prizvali participujúce školy aj svojich zahraničných partnerov, a tak sa na pôde SNM v Martine predstavilo šesť stredných škôl s podobným vzdelávacím programom.

V Ružomberku si mladí tvorcovia položili základnú otázku – kto je nositeľom kultúry, ktorú dnes označujeme ako ľudová? Trenčianska škola sa inšpirovala ľudovým odevom, technikami jeho zhotovenia a výzdoby. Jihlavská škola umělecko-průmyslová modifikovala detaily, ktoré odkazovali na ľudový odev. Gymnázium v Békešskej Čabe si za hlavnú inšpiráciu vzalo povesť o stretnutí starých Maďarov so stromami. Ďalšími partnermi boli umelecké školy z Opavy a z poľského Zabrze. Okrem samotnej výstavy je od prvého ročníka súčasťou slávnostného sprístupnenia výstavy ako jeden z výstupov projektu aj módna prehliadka.

Po úspešnom zavŕšení prvého ročníka všetky zúčastnené strany vyjadrili spokojnosť s výsledkom a prejavili prianie, aby projekt pokračoval v trojročnej periodicite.

V roku 2012 bola témou ďalšieho ročníka Hra a hračka. Výstavu prezentujúcu samostatnú tvorbu študentov dopĺňali hračky zo zbierkového fondu múzea, ako jej základný inšpiračný zdroj. Školy, tentoraz bez zahraničnej účasti, predstavili rôzne vnímanie zadanej témy a najlepšie práce za uplynulé tri roky.

V rámci tretieho ročníka projektu predstavili všetky tri inštitúcie vlastnú reflexiu pojmov Symbol a ornament. Z množstva symbolov a ornamentov v rámci tradičnej ľudovej kultúry pracovníci SNM v Martine vybrali päť, ktorých aplikácia v ľudovom prostredí sa stala inšpiračným zdrojom študentov. Mali sa pokúsiť nájsť ich uplatnenie v každodennom živote svojich súčasníkov. Múzeum tentoraz nechalo študentov pracovať v priestore expozícií, v ktorých boli relevantné predmety označené. Štvrtý – aktuálny ročník nesie názov Vlákno. Téma, na prvý pohľad upozorňujúca na textil, má však širšie uplatnenie. Študenti mali možnosť inšpirovať sa nielen textilom ako materiálom, ale aj štruktúrou, ktorá ho vytvára. Mohli sledovať líniu výšivky, paličkovanej čipky či akejkoľvek inej techniky. Naplnením témy boli aj predmety používané na spracovanie vlákna. Inšpiráciu mohli nájsť aj v pozorovaní vlákna v dreve či prútí, pričom pojem vlákno mohli uplatniť aj pri vnímaní iných materiálov, napríklad drôtu.