Vyšiel nový zborník Kmetianum XVI - 2023

od 17. 4. 2024 do 17. 4. 2025

Vyšiel nový zborník Kmetianum XVI - 2023

Aktuálny ročník zborníka Kmetianum nájdete v predaji v pokladni Múzea Andreja Kmeťa. Cena je 5 €. Zborrník si môžete prečítať v online podobe tu (PDF, 9,3 MB).
(PDF, 8,7 MB)

OBSAH:

Úvodom (Bendík Andrej) / Introduction (Bendík Andrej)
Škovirová, Katarína – Očka, Stanislav: Z málo známej botanickej pozostalosti Andreja Kmeťa


Spoločenské vedy
Both, Marek: Neznáme nálezy z doby kamennej z Turca v archeologickej zbierke Slovenského národného múzea v Martine
Furman, Martin – Oporosková, Stanislava – Both Marek – Zachar, Tomáš: Archeologický prieskum Turčianskeho Ďura (poloha Nivy za hradskou)
Sabov, Andrej – Both, Marek: Fragment rímskej helmy typu Niederbieber z Rakše (okr. Turčianske Teplice)
Both, Marek – Kopták, Tomáš – Oporosková, Stanislava: Archeologický prieskum zaniknutej stredovekej fortifikácie v blízkosti Sklabinského hradu
Georgievski, Milan: Tajomný objekt na mapách Turčianskej stolice od Samuela Mikovínyho
Bendík, Andrej: Z fotoarchívu SNM v Martine – historické fotografie obytných a fortifikačných stavieb nižšej a vyššej šľachty na Slovensku od konca 19. storočia do 40. rokov 20. storočia
Segľová Mušinková, Lucia: Šírenie martinskej deklarácie a jej ohlas v Martine, Sučanoch a Vrútkach
Zelinová, Hana: Stopy Alice Masarykovej v Martine a na Bystričke
Kokešová, Helena: Masarykovci a Bystrička

Prírodné vedy
Bendík, Andrej: Vodopády Malej Fatry
Dúbravková, Daniela: Historické školské herbáre v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
Očka, Stanislav: Príspevok k flóre a vegetácii Slovianskej doliny s dôrazom na mokrade
Michalová, Martina – Hrabovský, Michal – Barabash, Kateryna – Ferko, Andrej: Digitalizácia herbárových položiek a jej význam
Thomková, Katarína – Žiak, Matej – Navara, Tomáš -  Kokavec, Igor – Kubovčík, Vladimír – Stašiov, Slavomír: Makrozoobentos Povodia Turca s ohľadom na geologickú rozmanitosť územia
Astaloš, Boris: Zmeny v zložení spoločenstiev terestrických stavovcov (Vertebrata) v severozápadnej časti Veľkej Fatry


Správy
Bendík, Andrej: Z činnosti SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa v rokoch 2020 – 2022
Bendík, Andrej: A. From the activities of the SNM in Martin – Andrej Kmeť Museum in 2020 – 2022
Bukovenová, Zuzana – Kmeť, Alexander: Z múzejno-pedagogickej činnosti SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa v rokoch 2020 – 2022
Žiak, Matej: Global Summit on Advances in Earth Science and Climate Change 2022 – správa z podujatia
Astaloš, Boris: Pozor na hady, alebo výskyt plazov v intravilánoch a interiéroch budov

Potrvá ešte
324 dní