Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd

od 8. 3. 2018, 16:55 do 31. 7. 2019, 18:00

Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd
Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)
Názov projektu: Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd
Vedúci partner: Slovenské národné múzeum
Hlavný cezhraničný partner: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Celkové oprávnené výdavky na celý projekt: 532.911,26 €
Spolufinancovanie zo zdrojov ERDF: 452.974,56 €
Celkové oprávnené výdavky za Slovenské národné múzeum: 312.237,65 €
Plánované obdobie realizácie projektu: 3/2018 – 7/2019
Internetová stránka programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Zámer projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu objektov tradičnej ľudovej architektúry ako významnej zložky kultúrneho dedičstva z cezhraničných oblastí Javorníkov a Beskýd a rozvoj spoločných postupov pri jej zachovaní. Špecifickým cieľom je zabezpečenie primeranej materiálno-technickej a vedomostnej základne udržateľnosti kultúrneho dedičstva využitím potenciálu tradičných stavebných techník, technológií a materiálov na objektoch ľudovej architektúry.

Súčasťou hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva regiónu Javorníkov a Beskýd je historický stavebný fond, zachovaný vo veľkej miere autenticity v rámci múzeí v prírode v Martine a v Rožnove pod Radhoštem. V oboch múzeách v prírode pozostávajú expozície z 240 objektov ľudového staviteľstva, ktoré tvoria obytné, hospodárske a technické stavby, spoločenské a sakrálne objekty. Za účelom ochrany, podpory rozvoja a zvýšenia atraktívnosti oblastí Javorníkov a Beskýd budú partneri aplikovať nevyhnutné opatrenia na zachovanie objektov kultúrneho dedičstva prostredníctvom realizácie obnovy a renovácie podľa pôvodných a tradičných technologických postupov.

Múzeum slovenskej dediny prostredníctvom projektu zachráni a zhodnotí 7 objektov tradičnej architektúry, ktoré sú prameňom poznania spoločnej cezhraničnej histórie a kultúry. Na objektoch stodoly z Jasenovej, voziarne z Moškovca a usadlosti zo Štiavnika bude Slovenské národné múzeum realizovať kompletnú výmenu šindľových a slamených strešných krytín. Adaptáciou skladu v hospodárskej časti krčmy z Oravskej Polhory bude vytvorený priestor pre workshopy a edukačné programy. V dome z Klokočova a zo Štiavnika budú opravené poškodené vykurovacie zariadenia. Zároveň prebehne diagnostika technického stavu a termosanácia filagórie zo Slovenského Pravna a domu zo Štiavnika.

V rámci kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít bude spoločne realizovaných 5 workshopov s cieľom nadobudnutia vedomostí a zručností tradičných stavebných techník, technológií a materiálov ľudovej architektúry. Uskutočnia sa dve celodenné programové podujatia, spoločný výstavný projekt a záverečná konferencia.