Rok plný tradícií - kalendárium podujatí na rok 2019

od 3. 1. 2019, 16:45 do 31. 12. 2019, 16:45

Rok plný tradícií - kalendárium podujatí na rok 2019


Kalendárium podujatí XXIX. národopisného roka 2019

24. február Už sa fašiang kráti
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

February 24 Shrovetide Will Be Over Soon
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.


14. apríl Veľká noc na dedine
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a
veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/ 24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

April 14 Easter in the Countryside
Traditional spring customs and rituals presented by children´s folklore groups, Easter customs, Easter egg decoration.


28. apríl Stavanie májov
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.
Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

April 28 Erecting of the Maypoles
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folklore groups and ensembles.


12. máj Beskyde, Beskyde
Prezentácia tradičnej kultúry a ľudovej umeleckej výroby prihraničných regiónov Javorníkov a Beskýd.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/ 24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

May 12 Beskyd, Beskyd
Traditional culture, customs and crafts of the Javorníky and Beskydy region.


26. máj Detská nedeľa
Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 26 Children's Sunday
Children folklore groups' performances and various attractions for children.


9. jún Turčianske slávnosti folklóru
35. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl. V sobotu 8. júna sa uskutoční popoludňajší sprievodný program v podaní ľudovej hudby a ochotníckeho divadla.
Kontakt: Mgr. Jarmila Kollárová, 0917 494 708, folklor.tks@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 9 Turiec Folklore Festival
The 35rd annual of the Turiec region's folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school's students. On June 8 there will be an accompanying program presenting folk music and community theatre.


22. jún Na sv. Jána
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 0908 902 651, radovan.sykora@snm.sk

June 22 St. John's Day
Presentation of customs connected with the summer solstice.


14. júl Turčianska harmonika
17. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.
Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 14 Turiec Harmonica
The 17th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.


28. júl Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.
Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/ 43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk

July 28 Let's Get to Know Each Other
Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.


11. august Ľanová nedeľa
Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

August 11 Flax Sunday
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.


25. august Dožinky
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy
tradičných jedál z obilnín.
Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

August 25 Harvest Festival
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.


8. september Človek a príroda
,,Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.
Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/ 24 55 111, andrej.bendik@snm.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

September 8 The Man and Nature
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.


29. september Michalský jarmok
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovoumeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného
Slovenska a iných regiónov.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/ 24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

September 29 St. Michael's Fair
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.


13. október Keď sa zima opýta
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/ 24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

October 13 When the Winter Asks You
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.


8. december Vianoce na dedine
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.
Kontakt: Mgr. Simona Jaššová, 043/ 24 54 235, simona.jassova@snm.sk

December 8 Christmas in the Countryside
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.


Zmena programu vyhradená.
Please note that the program is subject to change.
Ďalšie informácie
pokladňa: 043/ 24 58 116
kancelária: 043/ 24 58 111
www.skanzenmartin.skkalendarium muzeum slovenskej dediny skanzen