Tradičná stavebná kultúra Javorníkov a Beskýd

od 24. 8. 2019 do 31. 12. 2020

Tradičná stavebná kultúra Javorníkov a Beskýd

Ľudová stavebná kultúra predstavuje významnú zložku tradičnej materiálnej kultúry. Obsahuje stavebné prejavy a stavebné objekty formované predstavami, názormi, potrebami, požiadavkami a tradíciou.

Charakteristickým sa stalo použitie miestneho stavebného materiálu, zachovávanie tradíciou zaužívaných technologických a konštrukčných postupov, funkčných a estetických noriem, v dôsledku ktorých postupne vznikali regionálne podoby tradičných stavieb. Tie sa prejavili v rozmanitosti stavebných technológií, dispozičnom členení, funkčných znakoch, osobitostiach architektonického a výtvarného riešenia.

Ich tvorcami boli zväčša samotní užívatelia. Spomedzi nich sa postupne (najmä od konca 18. a v priebehu 19. storočia) vyčleňovali zručnejší jednotlivci a postupne aj špecializovaní stavební remeselníci – tesári, murári, kamenári, peciari, kachliari či stolári.

Výstava Tradičná stavebná kultúra Javorníkov a Beskýd je jednou z aktivít cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V intenciách projektu je jej cieľom prezentovať spoločné znaky tradičnej stavebnej kultúry týchto prihraničných oblastí, použité stavebné technológie a materiály, ako aj na spôsoby ochrany objektov v Múzeu slovenskej dediny v Martine a vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštem. Plošný materiál na výstave bude čerpať z dokumentačných fondov oboch partnerských múzeí, trojrozmerný bude vybraný zo zbierkového fondu SNM v Martine.

Bližšie informácie: 
PhDr. Anna Kiripolská, anna.kiripolska@snm.sk, 043/24 58 112
 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt