Poslanie a história múzea

rusínsky textslovenský text 

Poslanie 

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, profesionálne spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a aktivitách rusínskeho obyvateľstva. Zameriava sa na múzejnú dokumentáciu vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na území Slovenska, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti), čo znamená, že sa formuje ako jedno z medzinárodných konzultačných centier v priestore kompaktne osídlenom Rusínmi. 

Múzeum má vypracovanú koncepciu edičnej činnosti zameranej na zdokumentovanie výpovedí a spomienok ešte žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku. Sporadicky, podľa finančných možností bude pripravovať a vydávať zborník prác autorov venujúcich sa rusínskej národnostnej problematike a multikultúrnym vzťahom, ako aj socio-kultúrnej realite typickej aj pre územie Slovenska, ktoré je spolu s ostatnými krajinami súčasťou globalizujúcej sa ľudskej spoločnosti, či už na európskej, alebo svetovej úrovni. 

Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea. 

História 

Založenie Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove sa pripravovalo v pomerne zložitých spoločensko-ekonomických a sociálno-právnych podmienkach, sprevádzaných formovaním nových pohľadov na minulosť, prítomnosť i budúcnosť, a to v kontexte kultúrneho a národného obrodenia tak majoritného, ako aj minoritného obyvateľstva Slovenska. Prebiehajúci proces zmien je ovplyvňovaný procesmi zavádzania demokracie západného typu, globalizácie, humanizácie, multikultúrnymi teoreticko-praktickými aktivitami a zasahuje všetky oblasti ľudskej činnosti, majoritnú spoločnosť, národnostné menšiny, a teda i povedomie Rusínov žijúcich na Slovensku a v zahraničí. 

Akceptovanie rusínskej národnostnej menšiny na území Slovenska urýchlili výsledky sčítania ľudu Slovenska v roku 1991, kodifikácia spisovného rusínskeho jazyka 27. januára 1995 a následné výsledky sčítania obyvateľоv, bytov a domov v roku 2001 а 2011. Postupný nárast obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnostnej menšine počas troch uvedených sčítaní obyvateľstva spôsobil, že v roku 2011 sa Rusíni stali treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku. Jednoznačne sa potvrdila prítomnosť rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, požadujúcej rovnaké práva a povinnosti, aké majú iné národnostné menšiny žijúce na území Slovenska. 

Prejavom akceptácie vôle rusínskeho obyvateľstva je aj rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 5631/2006 – 110/21651 z 11. decembra 2006 zriadiť prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea v Bratislave, s účinnosťou od 01. 01. 2007, samostatný organizačný útvar – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Pre verejnosť bolo múzeum sprístupnené 21. februára 2008 ako multifunkčný priestor v dočasne prenajatých priestoroch. 

SNM – MRK v Prešove získalo koncom roka 2011 prevodom správy majetku z rezortu MOSR budovu bývalých kasární Antonína Zápotockého na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove. Od 1.04.2012 je múzeum pre verejnosť zatvorené. Po presťahovaní administratívy a zbierkového fondu múzea z Masarykovej 10 na Masarykovú 20 v Prešove sa priestory pripravovali pre múzejnú a expozičnú činnosť. Múzeum v novom sídle pôsobí od 01.06.2012. Sprístupnenie časti priestorov v budove múzea na 1. poschodí sa uskutočnilo 30.12.2013.