Iné projekty


Projekt Náučno poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska bol podaný 23. januára 2007 a následne schválený komisiou grantovej agentúry na podporu vedy a výskumu. Projektu bolo pridelené evidenčné číslo LPP-0362-06.

Projekt uspel v kategórii Popularizácia vedy, tematická priorita 7.1. Sprístupnenie vedy a jej výsledkov širokej verejnosti prostredníctvom tlačených a elektronických médií. Termín ukončenia projektu je 30. september 2009.

Žiadateľom a koordinujúcou inštitúciou bol Geologický ústav SAV v Banskej Bystrici, zastúpený hlavným riešiteľom projektu RNDr. Stanislavom Jeleňom, CSc. Spoluriešiteľmi projektu boli:
RNDr. Ivan Križáni (Geologický ústav SAV, Banská Bystrica)
RNDr. Peter Andráš, CSc. (Geologický ústav SAV, Banská Bystrica)
RNDr. Milan Háber (Geologický ústav SAV, Banská Bystrica)
RNDr. Ján Soták, CSc. (Geologický ústav SAV, Banská Bystrica)
Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (Fakulta prírodných vied univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)
Doc. RNDr. Pavel Michal, CSc. (Fakulta prírodných vied univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)
Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. (Fakulta prírodných vied univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica)
RNDr. Ľudovít Gaál (Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš)
RNDr. Juraj Galvánek (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica)
Mgr. Andrej Bendík, PhD. (Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum Andreja Kmeťa).