Individuálny výskum


Štúdium v katalógoch SNM v Martine
na základe vopred dohodnutého termínu s povereným pracovníkom
kontakt: snmmartin@snm.skŠtúdium v Archíve SNM v Martine (viac informácií)
pre vopred objednaných bádateľov:

pondelok – utorok: 9.00 – 11:15, 12.00 – 14.00 hod.
štvrtok: 9.00 – 11:15, 12.00 – 14.00 hod.

sídlo archívu: Etnografické múzeum, Malá hora 2, Martin
kontakt: snmmartin@snm.sk Štúdium v Knižnici SNM v Martine
Z prevádzkových dôvodov upravujeme študijné hodiny v knižnici. Študovňa knižnice SNM v Martine bude prístupná externým záujemcom každý piatok od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 14.30 hod.

Pracovníci múzea môžu knižnicu navštíviť v stredu od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod.

Výpožičky, skeny a reprintové kópie poskytujeme nepretržite tak, ako doteraz.

Svoje požiadavky píšte na mail: anna.petova@snm.sk alebo volajte 043/24 54 232.


Elektronický katalóg Knižnice SNM v Martine si môžete pozrieť tu:
http://mask.snk.sk 

Ak by ste si nevedeli dať rady s prístupom:
1. kliknite na ďalekohľad pri Vyhľadávaní dokumentov
2. kliknite na "knižnica-lokácia" a zvoľte "SNM EM Martin"
3. zvoľte rešeršné prvky  vyhľadávacie položky
4. kliknite na "Hľadať" Štúdium v Knižnici Múzea Andreja Kmeťa a v katalógu múzea
pondelok – piatok: 09:00  14:00 h.
Kontakt – knižnica: veronika.deriova@snm.sk, +421 43 24 55 110 

Štúdium v katalógu zbierok Múzea Andreja Kmeťa po písomnom súhlase riaditeľa SNM v Martine
kontakt: snmmartin@snm.sk 


 

Bádatelia sa v SNM v Martine riadia platným Bádateľským poriadkom SNM v Martine uvedeným nižšie.

 

Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea – Múzeí v Martine 

Článok I - Základné ustanovenia

1. Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea – Múzeí v Martine (ďalej len „SNM v Martine“) je špeciálny vnútorný predpis pre výkon odbornej správy zbierkových predmetov, ktorý upravuje zásady sprístupňovania zbierkových predmetov za účelom ich prezenčného štúdia v priestoroch múzea.

2. Bádateľský poriadok SNM v Martine (ďalej len „bádateľský poriadok“) upravuje aj výkon správy a sprístupňovanie predmetov dokumentačného charakteru (dokumentácia k zbierkovým predmetom, audiovizuálna dokumentácia, kresbová dokumentácia a i.) v správe múzea. Na sprístupňovanie týchto materiálov sa vzťahujú rovnaké, resp. adekvátne postupy ako stanovuje Bádateľský poriadok pri sprístupňovaní zbierkových predmetov.

3. Sprístupňovanie materiálov a dokumentácie zbierkových predmetov, uložených v Archíve Slovenského národného múzea, pobočke v Slovenskom národnom múzeu – Múzeách v Martine, sa riadi platným Bádateľským poriadkom Archívu SNM.

4. Ustanovenia tejto smernice sa aplikujú v zmysle: zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/2009 Z. z o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 206/2009“), Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Bádateľský poriadok vydáva riaditeľ SNM v Martine v súlade s čl. 3.3. pís. b) a čl. 5.15 Organizačného poriadku Slovenského národného múzea zo dňa 30. 08. 2021.

Článok II - Sprístupnenie zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru
1. Žiadateľ o bádateľské využitie zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru v správe SNM v Martine je fyzická alebo právnická osoba, zastúpená menovite, ktorá využíva múzejnú zbierku a predmety dokumentačného charakteru v správe múzea k verejnoprospešnej činnosti, odbornej a vedeckej práci, k stredoškolskému alebo vysokoškolskému štúdiu. Sprístupnenie zbierkových predmetov múzea a predmetov dokumentačného charakteru pre tieto bádateľské účely je bezplatné.

2. Bádateľom je tiež fyzická alebo právnická osoba, zastúpená menovite, ktorá využíva múzejné zbierky a predmety dokumentačného charakteru v správe múzea k súkromnej komerčnej činnosti. Tieto služby sa realizujú odplatne na základe zmluvného vzťahu.

3. Zo zbierkových predmetov sa sprístupňujú iba tie, ktoré sú spracované v druhostupňovej odbornej evidencii a vo fyzickom stave, spôsobilom na vydanie z depozitára a na štúdium. Zbierkové predmety sú bádateľom sprístupňované len pokiaľ to umožňuje ich stav a charakter predmetov. Múzeum je oprávnené odmietnuť na bádateľské štúdium predložiť také zbierkové predmety, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo nenávratného poškodenia či zničenia.

4. Požadované zbierkové predmety alebo predmety dokumentačného charakteru nemusia byť bádateľovi poskytnuté, ak si ich múzeum vyhradzuje k spracovaniu a využitiu k vlastným výskumným programom a profilovým úlohám. O neposkytnutí zbierkových predmetov alebo predmetov dokumentačného charakteru z tohto dôvodu rozhoduje riaditeľ múzea na základe odporučenia príslušného zamestnanca.

5. Množstvo a rozsah predložených zbierkových predmetov alebo predmetov dokumentačného charakteru vydaných na štúdium na jeden deň určuje poverený zamestnanec podľa typu, veľkosti a charakteru predmetov.

6. Evidencia sprístupnených zbierkových predmetov sa vedie v Záznamoch o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov z depozitára, vedených v príslušnom depozitári, Zázname o zbierkových predmetov sprístupnených na štúdium a Zázname o predmetoch dokumentačného charakteru sprístupnených na štúdium (v prípade tohto zoznamu stačí uviesť tematické okruhy a/alebo lokalitu skupiny predmetov dokumentačného charakteru), ktoré sú súčasťou Bádateľského listu (vzor v Prílohe č. 1 tohto Bádateľského poriadku).

7. Evidenciu bádateľov vedie sekretariát riaditeľa múzea v Evidenčnej knihe bádateľov na základe vyplnených Bádateľských listov (vzor v Prílohe č. 2 tohto Bádateľského poriadku).

Článok III - Prístup k zbierkovým predmetom a predmetom dokumentačného charakteru

1. Prístup k zbierkovým predmetom a predmetom dokumentačného charakteru sa vykonáva na základe písomnej žiadosti bádateľa doručenej minimálne 7 dní pred termínom štúdia s uvedením:
a)menného zoznamu bádateľov,
b)účelu bádania a spôsobu využitia získaných informácií (zdôvodnenie štúdia),
c)témy štúdia,
d) názvu zbierkových predmetov, tematického okruhu zbierok alebo tematického okruhu predmetov dokumentačného charakteru,
e) mena, priezviska, adresy fyzickej osoby, alebo názvu, sídla, identifikačného čísla právnickej osoby, pre potreby ktorej žiada prístup k zbierkovým predmetom alebo predmetom dokumentačného charakteru.

2. Zbierkové predmety a predmety dokumentačného charakteru možno bádateľovi na štúdium vydať výlučne iba na základe písomného súhlasu riaditeľa (resp. zástupcu riaditeľa) a po vyplnení a podpísaní Bádateľského listu. Časť Bádateľského list vypĺňa bádateľ, uvedie v ňom:
a) meno a priezvisko,
b) adresu trvalého pobytu,
c) druh a číslo preukazu totožnosti (žiadateľ preukazuje totožnosť občianskym preukazom alebo cestovným dokladom),
d) dátum narodenia,
e) štátnu príslušnosť,
f) telefónne číslo alebo e-mail,
g) tému štúdia,
h) účel bádania a spôsob využitia získaných vedeckých informácií, poznatkov alebo materiálov,
i) meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, pre potreby ktorej žiada prístup k zbierkovým predmetom alebo predmetom dokumentačného charakteru.

3. Za  správne vyplnenie Bádateľského listu je zodpovedný poverený zamestnanec. Poverený zamestnanec má právo odmietnuť bádateľské štúdium v prípade, že bádateľ nie je ochotný uviesť požadované údaje. Poverený zamestnanec dopĺňa do Bádateľského listu svoje meno, priezvisko, podpis a informácie, či bádateľ študoval zbierkové predmety a/alebo predmety dokumentačného charakteru. Zároveň dopĺňa do Záznamu o zbierkových predmetov sprístupnených na štúdium a Záznamu o predmetoch dokumentačného charakteru sprístupnených na štúdium údaje o všetkých predmetoch, ktoré boli dotyčnému bádateľovi predložené k štúdiu. Po ukončení štúdia odovzdáva poverený zamestnanec Bádateľský list na sekretariát riaditeľa.

4. Bádateľ je povinný vopred dohodnúť s povereným zamestnancom presný termín a konkrétne požiadavky svojej bádateľskej návštevy. Vopred neohlásenú bádateľskú návštevu môže múzeum odmietnuť.

5. Bádateľský list sa vypĺňa len na jednu tému a na jeden kalendárny rok.

6. Pre štúdium predmetov dokumentačného charakteru múzeum bádateľom sprístupňuje: katalóg fotoarchívu Etnografického múzea a Múzea Andreja Kmeťa, lokačný katalóg zbierkových predmetov indexov E a K a tematické katalógy zbierkových predmetov ostatných indexov. Poverený zamestnanec zodpovedá za to, aby boli bádateľovi sprístupnené len tie katalogizačné záznamy, ktoré neobsahujú jasne identifikovateľné miesto aktuálneho trvalého uloženia zbierkových predmetov. Štúdium predmetov dokumentačného charakteru bádateľmi je možné vo vyhradených priestoroch a to v miestnosti č. 208 v budove Etnografického múzea, zasadacej miestnosti Múzea Andreja Kmeťa (miestnosť č. 204), pracovni kurátorky v budove Múzea Martina Benku. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku je vyhradeným priestorom prvá miestnosť expozície a to v čase uzatvorenia múzea pre iné osoby a návštevníkov. Pre Múzeum slovenskej dediny a zároveň pre Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je vyhradeným priestorom na tento účel edukačná miestnosť v hospodárskej časti krčmy z Oravskej Polhory.

7. Bádateľské štúdium zbierkových predmetov je možné len v priestoroch vyhradených na tento účel. V budove Etnografického múzea plní úlohu bádateľne priestor malej zasadacej miestnosti múzea (miestnosť č. 104), v budove Múzea Andreja Kmeťa zasadacia miestnosť (miestnosť č. 204), v budove Múzea Martina Benku pracovňa kurátorky. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku je vyhradeným priestorom prvá miestnosť expozície a to v čase uzatvorenia múzea pre iné osoby a návštevníkov. Pre Múzeum slovenskej dediny a zároveň pre Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je vyhradeným priestorom na tento účel edukačná miestnosť v hospodárskej časti krčmy z Oravskej Polhory.

8. Do depozitárnych priestorov SNM v Martine je bádateľom vstup zakázaný. Výnimku z tohto zákazu môže udeliť riaditeľ SNM v Martine, a to len v odôvodnených prípadoch, kedy štúdium zbierkového predmetu mimo depozitár nemožno zaistiť (napr. pri veľkoobjemných predmetoch). Pre tieto výnimočné prípady platí ustanovenie článku 5. 4. Depozitárneho režimu Slovenského národného múzea – Múzeí v Martine pre vstup cudzích osôb do depozitára.

9. Všetky priestory, vyhradené na bádateľské štúdium, sú priestory s vonkajším omrežovaním okenných otvorov, alebo oknami zabezpečenými okenicami, monitorovanými elektronickým protipožiarnym systémom (s výnimkou Múzea kultúry Čechov na Slovensku), prípadne musí byť bezpečnosť zbierok zaistená iným, zodpovedajúcim spôsobom. Pred vstupom do bádateľských priestorov musí bádateľ odložiť na vyhradenom mieste príručnú batožinu a kabát, do bádateľne vstupuje len s písacími potrebami a záznamovým zariadením, ako je fotoaparát alebo prenosný počítač bez púzdra.

10. Do priestorov, určených na bádateľské štúdium zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru nemajú v čase bádateľského štúdia prístup iné osoby, osoby ozbrojené, viditeľne znečistené, pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Bádateľ si nesmie vziať do bádateľne so sebou jedlo, nápoje, cigarety, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť skúmané premety. V týchto priestoroch je nutné zachovávať pokoj a ticho, nie je tu dovolené fajčiť, jesť, piť a telefonovať. Bádateľom sa zakazuje manipulovať so zbierkovými predmetmi a vynášať zbierkové predmety a predmety dokumentačného charakteru z priestoru, určeného na bádateľské štúdium.

11. Bádateľské štúdium zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru je možné len za nepretržitej osobnej prítomnosti povereného zamestnanca v určenom priestore. Manipulovať so zbierkami môže iba poverený zamestnanec.

12. Bádateľské služby sú múzeom poskytované v priestoroch múzea, uvedených v bode 6 a 7 tohto článku Bádateľského poriadku počas pracovných dní od 9,00 hod.

13. Ukončenie bádateľského štúdia predmetov dokumentačného charakteru je časove obmedzené z dôvodu povinnosti uloženia týchto predmetov na miesto ich uloženia. V budove Múzea Andreja Kmeťa, Etnografického múzea a Múzea Martina Benku je to do 15,00 hod. V Múzeu slovenskej dediny a Múzeu kultúry Rómov na Slovensku do 14,00 hod. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku je ukončenie bádateľského štúdia predmetov dokumentačného charakteru stanovené na 11,00 hod.

14. Ukončenie bádateľského štúdia zbierkových predmetov je časove obmedzené z dôvodu povinnosti uloženia zbierkových predmetov na miesto ich trvalého uloženia. V budove Múzea Andreja Kmeťa a Múzea Martina Benku je to do 15,00 hod. V Etnografickom múzeu, Múzeu slovenskej dediny a Múzea kultúry Rómov na Slovensku do 14,00 hod. V Múzeu kultúry Čechov na Slovensku je ukončenie bádateľského štúdia zbierkových predmetov stanovené na 11,00 hod.

15. Po ukončení bádateľského štúdia sú zbierkové predmety povereným pracovníkom bezodkladne vrátené do depozitára na miesto svojho trvalého uloženia a predmety dokumentačného charakteru na miesto svojho uloženia. Povinnosť povereného pracovníka denne uložiť zbierkové predmety na miesto ich trvalého uloženia a predmety dokumentačného charakteru na miesto svojho uloženia platí aj v prípade viacdňového bádateľského štúdia.

Článok IV - Povinnosti bádateľa

1. Bádateľ je povinný :
a) Pred začatím štúdia sa preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným dokladom.
b) Pred začatím bádateľského štúdia je poverený zamestnanec povinný zoznámiť bádateľa s týmto Bádateľským poriadkom a podmienkami štúdia zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru.
c) Bádateľ musí pri štúdiu zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru dodržať všetky podmienky stanovené povereným zamestnancom, napr. používanie špeciálnych ochranných pomôcok a pod., aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu študovaných zbierkových predmetov.
d) So zbierkovými predmetmi a predmetmi dokumentačného charakteru nakladať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate.
e) V prípade škody preukázateľne zavinenej bádateľom, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poverenému zamestnancovi, ktorý o vzniknutej udalosti vyhotoví záznam a oznámi udalosť riaditeľovi SNM v Martine. Vzniknuté škody hradí bádateľ v plnom rozsahu.
f) Po ukončení štúdia odovzdať zbierkové predmety a predmety dokumentačného charakteru v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu boli predložené. Poverený zamestnanec vždy skontroluje vrátené zbierkové predmety a predmety dokumentačného charakteru v prítomnosti bádateľa, ak zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania predmetov dokumentačného charakteru, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť. Ak poverený zamestnanec zistí odcudzenie, poškodenie fyzického stavu alebo zmenu počtu zbierkových predmetov a/alebo predmetov dokumentačného charakteru, o vzniknutej udalosti vyhotoví záznam a oznámi udalosť riaditeľovi SNM v Martine. Vzniknuté škody hradí bádateľ v plnom rozsahu.

2. Bádateľ sa zaväzuje:
a) dodržať účel a spôsob využitia uvedené v Bádateľskom liste,
b) v prípade publikovania informácií získaných štúdiom zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru uviesť múzeum ako ich správcu,
c) v prípade publikovania informácií získaných štúdiom zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru odovzdať múzeu minimálne jeden exemplár výtlačku publikácie, prípadne iného média,
d) nové poznatky získané štúdiom, ktoré môžu doplniť alebo spresniť záznamy v odbornej evidencii zbierkových predmetov, odovzdať múzeu s tým, že múzeum uvedie ich autorstvo.

3. Bádateľ svojim podpisom na bádateľskom liste súhlasí v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov so správou, spracovaním a uchovávaním ním uvedených osobných údajov Slovenským národným múzeom v Martine. Informácie budú uchovávané za účelom evidencie bádateľov. Súhlas poskytovateľa údajov platí po dobu archivácie bádateľských listov. Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov. 

Článok V - Reprodukovanie zbierkových predmetov a predmetov dokumentačného charakteru

1. V odôvodnených prípadoch, ak povaha (dvojrozmerné zbierkové predmety) a stav zbierkových predmetov sú zodpovedajúce, môžu byť na základe osobitnej žiadosti vyhotovené kópie zbierkových predmetov. Spôsobilosť na reprodukovanie posudzuje poverený zamestnanec. Súhlas na reprodukovanie zbierkových predmetov vydáva riaditeľ SNM v Martine.

2. Reprodukovať položky z fondu audiovizuálnej dokumentácie a fotografovať zbierkové predmety je možné len po získaní písomného súhlasu riaditeľa SNM v Martine. Spôsobilosť na reprodukovanie položiek z fondu audiovizuálnej dokumentácie a fotografovanie zbierkových predmetov posudzuje poverený zamestnanec.

3. Podmienkou poskytnutia reprodukcie z fondu audiovizuálnej dokumentácie a zhotovovania fotografií zbierkových predmetov je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM – Múzeí v Martine, ktorú uzavrú medzi sebou obe strany. Táto Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Žiadateľ berie na vedomie povinnosť múzea zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy.

4. Ďalšie podmienky reprodukovania položiek z fondu audiovizuálnej dokumentácie a fotografovania zbierkových predmetov vrátane nákladov za tieto služby sú uvedené v platnom Cenovom výmere na poskytovanie reprodukcií digitálnych záznamov pre externých žiadateľov zo zbierok, fondov dokumentácie a fotoarchívu v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Článok VI - Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Zásady stanovené týmto predpisom sú záväzné pre všetkých bádateľov a zamestnancov SNM v Martine.

2. Ak si charakter zbierkových predmetov vyžaduje iné podmienky sprístupnenia, tieto sa upravia osobitne.

3. Pri porušení ustanovení tohto predpisu bádateľom sa voči jeho osobe vyvodia dôsledky podľa rozsahu porušenia napr. obmedzenie alebo nepovolenie prístupu k informáciám o zbierkových predmetoch, prístupu k zbierkovým predmetom, trestné oznámenie a pod.

4. Porušenie ustanovení tohto predpisu zamestnancom múzea sa v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. c) Pracovného poriadku SNM zo dňa 24. 09. 2020 klasifikuje ako porušenie pracovnej disciplíny.

5. Zmeny, doplnky, prípadne iné úpravy vydáva riaditeľ v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto predpisu.

6. Bádateľský poriadok je prístupný na webovom sídle múzea.

7. Tento Bádateľský poriadok ruší Bádateľský poriadok Slovenského národného múzea zo dňa 5. decembra 2018.

8. Tento Bádateľský poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu riaditeľom Slovenského národného múzea – Múzeí v Martine a účinnosť dňa 26. septembra 2022.

9. Zmeny, doplnky a akékoľvek úpravy Bádateľského poriadku vydáva riaditeľ múzea v písomnej forme a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Prílohy Bádateľského poriadku Slovenského národného múzea – Múzeí v Martine:

Príloha č. 1: Vzor Bádateľského listu

Príloha č. 2: Vzor Knihy evidencie bádateľov

Mgr. Radovan Sýkora

riaditeľ

Bádateľský poriadok na stiahnutie (PDF, 289,0 kB) (PDF, 289,0 kB)