Zaujímavé botanické lokality Slovenska: Devínska kobyla a Sandberg

25. 11. 2016, 16:00 - 18:00

Zaujímavé botanické lokality Slovenska: Devínska kobyla a Sandberg

Na Slovensku síce nemáme vzácne korunovačné klenoty, ani najvzácnejšie diamanty sveta, ale máme mnohé prírodné poklady, ktorých hodnotu a význam nie je možné materiálne vyvážiť a ďaleko presahujú rámec Slovenska. Patria k nim aj Národná prírodná rezervácia (NPR) Devínska Kobyla a chránené nálezisko Sandberg.

Príďte si vypočuť prednášku Zaujímavé botanické lokality Slovenska vedeckej pracovníčky Botanického ústavu SAV Mgr. Kataríny Vantarovej Hegedüšovej PhD. do SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa v piatok, 25. novembra 2016 o 16.00 hod. Pútavo Vám porozpráva o prírodných osobitostiach tohto územia, jeho historickom vývoji, aktuálnych hrozbách a využívaní vhodných manažmentových opatrení na zachovanie vzácnej biodiverzity územia aj do budúcnosti.

Devínska Kobyla a Sandberg sa nachádzajú na najjužnejšom výbežku Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, nazývanej tiež Devínske Karpaty. Rozprestierajú sa medzi riekami Morava a Dunaj, kde sa Karpaty stretávajú s Panónskou panvou. Unikátna geografická poloha spolu so špecifickým geologicko-geomorfologickým vývojom sa premietli nielen do pestrej mozaiky fyzicko-geografických pomerov, ako sú topografia a klíma, ale odrážajú sa zároveň aj v špecifickej, vzácnej a druhovo bohatej stepnej flóre a faune. Územie je mimoriadne zaujímavé aj z geologického hľadiska. Z pieskoviska Sandberg je uvádzaných viac ako 300 druhov fosílií. Typickou črtou Devínskej Kobyly je vysoká druhová rozmanitosť nielen flóry, ale aj fauny s výskytom viac ako 1100 cievnatých rastlín a vzácnych teplomilných živočíchov.

Rezervácia reprezentuje územie európskeho významu NATURA 2000. V roku 2004 bolo územie NPR navrhnuté do sústavy Important Plant Area (IPA) s celkovou rozlohou 126,9692 ha. V súčasnosti na území platí 4. stupeň ochrany prírody a krajiny.

Bližšie informácie:
Mgr. Stanislav Očka
tel.: 043/ 24 55 116
stanislav.ocka@snm.sk