Poslanie a história múzea

Poslanie

V systéme súčasných pracovísk Slovenského národného múzea má jeho prvá budova výnimočné postavenie. Je prvým účelovým objektom národného múzea Slovákov, zhmotňujúceho svojim exteriérom, interiérom, bohatstvom zhromaždených zbierok snahy Slovákov o poznanie svojich dejín prostredníctvom zachovania ich cenných pamiatok. 

I. budova SNM je sídlom Múzea Andreja Kmeťa, v ktorej sú situované prírodovedné expozície, depozitárne priestory pre 498.898 zbierkových predmetov, výstavné priestory, pracovne a knižnica vrátane dokumentačných a archívnych fondov. 

Slávnostné položenie základného kameňa prvej budovy Slovenského národného múzea sa uskutočnilo 8. augusta 1906. Z celkových finančných nákladov na stavbu (115.924,87 korún) bola takmer polovica získaná národnou zbierkou. Postavená bola podľa návrhu M. M. Harminca ako jednoposchodová budova s dispozičným členením a vnútorným zariadením zodpovedajúcim jej účelu: expozičnou plochou s rozlohou 780 m2, pracovňami, knižnicou, čitárňou i laboratóriami. Stavebné práce boli ukončené v roku 1907, pričom už v nasledujúcom roku boli v objekte pre verejnosť sprístupnené prvé národné expozície historické, archeologické, numizmatické, zoologické, botanické, paleontologické a mineralogické. Významnou bola aj expozícia národopisná a obrazáreň. 

V roku 1995 bola prvá budova Slovenského národného múzea vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok vedená pod číslom 576. Budova od svojho stavebného ukončenia neprešla žiadnou zásadnejšou opravou okrem opravy vonkajšej fasády a oplotenia, ktorá bola realizovaná v rokoch 1996 – 1997. Ako havarijný možno označiť stav elektroinštalácie, vnútornej kanalizácie a vykurovania, kde je potrebné realizovať celkovú rekonštrukciu. Suterén budovy je nevyužívaný vzhľadom k problémom s vysokou vlhkosťou a celkovým vlhnutím obvodových múrov. V podkroví budovy sú úplne nevhodné klimatické podmienky (predovšetkým veľké kolísanie teploty v zimnom a letnom období, nízka vlhkosť, vysoká prašnosť a pod.) i bezpečnostné podmienky (provizórne stavebné úpravy s použitím azbestových priečok). Vzhľadom k rozsahu zbierkového fondu tohto múzea sa javí ďalšie využívanie podkrovia ako nevyhnutné, čím je jeho rekonštrukcia neodkladná. Nevyhovujúce a nedôstojné pre celonárodnú ustanovizeň je aj obslužné zázemie pre návštevníkov a technická úroveň expozície, ktorú je potrebné modernizovať a rozšíriť o časť, venovanú dejinám Slovenského národného múzea a múzejníctva na Slovensku. 

Schválený stavebný projekt pozostáva z komplexnej rekonštrukcie historickej budovy múzea, asanácie súčasnej prístavby garáže a dielne a na jej mieste s výstavbou novej prístavby. Súčasťou navrhovanej prístavby je aj riešenie bezbariérového vstupu do objektu. Pri rekonštrukcii historickej budovy sa jedná hlavne o rekonštrukciu depozitárnych priestorov, rekonštrukciu hygienických zariadení v objekte, výmenu vnútorných rozvodov inžinierskych sietí (elektroinštalácie, ústredného kúrenia, EPS, vzduchotechnických a zdravotechnických inštalácií), výmenu výplní okenných a dverných otvorov, časti podláh, opravu vnútorných a vonkajších omietok, klampiarskych a kamenárskych konštrukcií. 

Rekonštrukcia objektu podstatne skvalitní a dostane na požadovanú úroveň ochranu zbierkového fondu, ktorý je nenahraditeľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Múzeum A. Kmeťa dnes spravuje takmer pol milióna zbierkových predmetov, z ktorých časť priamo súvisí so vznikom tejto celonárodnej inštitúcie. Depozitáre budú spĺňať zvýšené bezpečnostné a ochranné kritériá a zároveň požadované fyzikálno-technické parametre. 

Navrhovaná rekonštrukcia citlivo zachová pôvodnú historicitu objektu v spojení s modernizáciou zariadenia. Uvedená rekonštrukcia je nevyhnutným predpokladom modernizácie prírodovedných expozícií, ktoré budú nadväzovať na expozíciu, venovanú zakladateľovi Slovenského národného múzea Andrejovi Kmeťovi. Zvýraznenie národných atribútov bude prízvukované v expozičnom stvárnení dejín Slovenského národného múzea a celkove múzejníctva na Slovensku tak, aby návštevník, predovšetkým mladšie generácie a školská mládež prostredníctvom najmodernejšej vizualizácie získali a oživili si pocit historického vedomia a poznania. Celková modernizácia expozícií a ich rozšírenie hlavne o dejiny vlastnej inštitúcie umožní múzeu aktívnejšie sa zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu a podstatne skvalitniť a rozšíriť vlastnú edukačnú činnosť. 

História 

Múzeum Andreja Kmeťa je od svojich počiatkov regionálne vlastivedné múzeum a sídli v prvej budove SNM z roku 1908, ktorú navrhol arch. M. Milan Harminc, pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby. 

V roku 1964 sa v budove usídlilo novo vzniknuté okresné vlastivedné múzeum - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa. V rokoch 1972 - 1975 sa uskutočnili rozsiahle rekonštrukčné práce a koncom roku 1975 bola budova múzea opätovne sprístupnená pre verejnosť. 

Nariadením vlády Slovenskej republiky zo 16. augusta 1994 bola budova múzea vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v budove nachádzajú trvalé expozície Kmetianum, venovaná práci Andreja Kmeťa a Príroda Turca. 1. 4. 2004 sa múzeum stalo súčasťou Slovenského národného múzea v Martine a v súčasnosti sa tu nachádza Oddelenie prírodovedných zbierok Múzeí v Martine.